ข่าวประชาสัมพันธ์

สาส์นอำลาตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด (นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี)

 

สาส์นอำลาตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด (นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี)

 

 

ในวาระที่ ข้าพเจ้า เกษียณอายุราชการจากการเป็นข้าราชการและผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ในการทำหน้าที่กรรมการสภากายภาพบำบัด  ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547  มาตรา  14 (3) และกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งผู้แทนใหม่  คือ   นางสาวจิตรา  ซึ่งอมรเกียรติ  มาแทนข้าพเจ้า  จึงมีผลให้ต้องเลือกกรรมการสภากายภาพบำบัดขึ้นมาเป็นนายกสภากายภาพบำบัดคนใหม่  ตามมติที่ประชุมกรรมการสภากายภาพบำบัด  ครั้งที่  9/2553  วันที่ 15 ตุลาคม  2553  ได้นายกสภากายภาพบำบัดท่านใหม่ คือ นางสาวกฤษณา พิชิตพร และได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่  ติดตามได้จากประกาศสภากายภาพบำบัด 

 

วันที่   22  ตุลาคม   2553   เป็นวันที่ครบ  6  ปีเต็ม  สำหรับการมีพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด  และจัดตั้งสภากายภาพบำบัด  การเป็นนายกสภากายภาพบำบัดคนแรก  เป็นเรื่องยากลำบากที่จะต้องเรียนรู้  ประสานกับองค์กรต่าง ๆ ขอความร่วมมือช่วยผลักดัน  สนับสนุน  เพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้ คือการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน   โดยการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดกำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน

 

ความร่วมมือ เป็นเอกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ

 

การดำเนินงานของสภากายภาพบำบัดจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากสมาชิกของสภากายภาพบำบัดทุกท่าน  ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใด  ท่านสามารถช่วยพัฒนาวิชาชีพได้  โดยพัฒนาความรู้ของท่าน เพื่อให้บริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด  ประพฤติ ปฏิบัติ ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ข้อบังคับประกาศต่าง ๆ ของสภากายภาพบำบัดที่สำคัญอยากให้ท่านสร้างเครือข่ายวิชาชีพ

สถานที่ตั้งของสภากายภาพบำบัดก็เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารสุข   กองการประกอบโรคศิลปะ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกองค์กรและทุกท่านที่ให้การช่วยสภากายภาพบำบัดมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน สภากายภาพบำบัดทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 1326 ครั้ง