สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2565

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2565  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้

1.  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GE 502E และ GE 503E  ชั้น 5

     อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 

2.  สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

     ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ห้อง 2038 และ ห้อง 2039

     สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

3. สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสมุทรปราการ

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4 อาคารเรียน 

     ห้อง 2-430, ห้อง 2-425 และ ห้อง 2-424

 

4. สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง e -Testing 615 ชั้น 6 

     อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

5.  สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง e-Testing 1 และ ห้อง e-Testing 2 

     ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารคอมพิวเตอร์

 

วันและเวลาสอบ

วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

17 กันยายน 2565

09.00–12.00 น.

02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

17 กันยายน 2565

14.00–15.30 น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

18 กันยายน 2565

09.00–12.00 น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่3-2565.pdf
1สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง GE 502E-ห้อง GE 503E.pdf
2สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 2038- ห้อง 2039.pdf
3สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-430-ห้อง 2-425-ห้อง 2-424.pdf
4สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง e-Testing 615.pdf
5สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง e-Testing 1- ห้อง e-Testing 2.pdf
แผนที่สนามสอบ.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-09-07 11:31:30    เปิดดู 3536 ครั้ง