สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่3-2565

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  3/2565 ดังนี้ 

การรับสมัครสอบ   เปิดรับวันที่ 16 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2565  สมัครออนไลน์เท่านั้น

* กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  9  กันยายน 2565   

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2565  ทางหน้าเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด   http://pt.or.th/PTCouncil/

วันซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ LMS  ด้วยตนเอง  วันที่ 11 -13 กันยายน 2565     

* เฉพาะผู้สมัครสอบรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์  ต้องเข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ใน

ระบบ LMS ด้วยตนเอง เวลา 09.00 – 24.00 น. หากไม่ได้เข้า จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบจริง  ที่ https://pt-exam.buu.ac.th

                 * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

                   * Password  : 123456789

     *  วัน และเวลาสอบแบบออนไลน์            

      วันเสาร์ที่  17  กันยายน 2565

09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

วันอาทิตย์ที่  18  กันยายน 2565

09.00 –  12.00 น.   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

* Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

* Password  : ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับในห้องสอบ

 

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯครั้งที่3-2565.pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-08-16 11:32:47    เปิดดู 2323 ครั้ง