สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 (ออนไลน์) วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สภากายภาพบำบัดขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 (ออนไลน์) โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

2.รายละเอียด URLและ Zoom link เข้าห้องสอบ วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

3.ประกาศรายชื่อผู้ขอเลื่อนสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2565

วันและเวลาสอบ

วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

23 กรกฎาคม 2565

09.00–12.00 น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

23 กรกฎาคม 2565

14.00–15.30 น.

01 วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

24 กรกฎาคม 2565

09.00–12.00 น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

               หมายเหตุ 1  ผู้เข้าสอบทุกท่านต้อง log in เข้าระบบ Zoom meeting ใน link หรือ QR code ที่ได้รับแจ้งในเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง ยกเว้นวิชา 02   ที่สามารถเข้า Zoom ได้ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เพื่อรับการตรวจสอบตัวตน ตรวจสอบสถานที่สอบ โต๊ะที่นั่งสอบ และอุปกรณ์บนโต๊ะ

 หมายเหตุ 2  โปรดเตรียมกระดาษ A4 สีขาว เพื่อจด password เข้าโปรแกรมสอบออนไลน์

Cinque Terre


  File Attach

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่2-2565(วันที่23-24กค2565).pdf
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่2-2565(วันที่23-24กค2565)วิชา01_02_03.pdf
2รายละเอียด URL และ Zoom link สำหรับการสอบ วันที่ 23-24 กค2565.pdf
3ประกาศรายชื่อผู้ขอเลื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่2-2565.pdf
4การเตรียมการและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2-2565.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-07-18 10:20:32    เปิดดู 6035 ครั้ง