สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 (แบบออนไลน์)

สภากายภาพบำบัด ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 (แบบออนไลน์) โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้

 ข้อ 1 ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์) ต้องเข้าซ้อมยืนยันตัวตนและทดสอบระบบการสอบออนไลน์ผู้สมัครสอบรายใหม่ที่ไม่เข้าซ้อมยืนยันตัวตนจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบจริง ตามวันและเวลาต่อไปนี้ 

วันที่เข้าทดสอบ

เวลา

การทดสอบ

10 กรกฎาคม 2565

09.00 น.

เข้าทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์

           ผู้สมัครรายเก่าที่ต้องการซ้อมยืนยันตัวตน สามารถเลือกเข้าzoom meeting ห้องใดก็ได้ในวันเวลาดังกล่าว

  ข้อ 2 ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (Learning Management System, LMS)   ด้วยตนเอง ตามวันและเวลา และรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่

เวลา

การทดสอบ

10 กรกฎาคม 2565

11-15 กรกฎาคม 2565

10.00 - 24.00 น.

00.00 - 24.00 น.

URL https://pt-exam.buu.ac.th

Username : หมายเลขสมาชิก

Password : 123456789 (ใช้ในการซ้อมสอบเท่านั้น)

Cinque Terre


  File Attach

1.1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ(เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์)และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่2-2565.pdf
1.1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซ้อมสอบความรู้ฯครั้ง 2-2565(10กค2565).pdf
1.2.URL และ Zoom link สำหรับการซ้อมสอบ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565.pdf
2.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่2-2565(23-24กค2565).pdf
2.2URL และ Zoom link สำหรับการซ้อมสอบ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565.pdf
3.การเตรียมการและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2-2565.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-07-06 16:39:33    เปิดดู 6540 ครั้ง