ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดคลินิก และโครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

เรียน ท่านสมาชิกสภากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กายภาพบำบัดระบบประสาท 
กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด  
กายภาพบำบัดเด็ก 
กายภาพบำบัดการกีฬา 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 25 มิ.ย. 65 
สมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร online ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/th/course/grad_msc.php
โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP-C) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาเพื่อปรับเพิ่ม พัฒนา ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill) 
โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ MAP-C 
ซึ่งเมื่อเรียนจบรายวิชา ผู้เรียนจะได้ใบรับรองผลการศึกษา และสามารถใช้เก็บหน่วยกิตสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิกได้
รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสำหรับให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
กภกค 504 ทฤษฎีและการจัดการความปวด (เรียนเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65
กภกค 602 การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด (เรียนเดือน มี.ค. 65 - พ.ค. 65)  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียน MAP-C ได้ที่  https://www.graduate.mahidol.ac.th/life-long/Detail.php?ID=1549#
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โปรดศึกษาและดำเนินการตามคู่มือ https://www.graduate.mahidol.ac.th/life-long/guideline.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ (ประธานหลักสูตร) 
โทร: 061-469-1544   
นางสาวสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ (เจ้าหน้าที่หลักสูตร) 
โทร: 02-4415450 ต่อ 20207 
Email: [email protected]   
Line Official Account หลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก : @384rtrva

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2021-12-01 15:31:50    เปิดดู 182 ครั้ง