สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประมวลภาพ”กายภาพบำบัดร่วมใจ สู้ภัยโควิด”

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทีมงานกายภาพบำบัดทั่วประเทศได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดกรอง การตรวจหาเชื้อ(swab) การช่วยเหลือฉีดวัคซีน การดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเข้มแข็ง


  File Attach

8803FEC6-3DD8-4E22-B820-934A7CFA02CC.jpeg
C3207BEF-9E02-4EBE-87EE-35880463A180.jpeg
AB9BFA2E-45B3-4F63-BABE-0F860B1E2B6D.jpeg
31644682-057F-4E84-B47A-113CE80376C6.jpeg
8900C7DF-885E-424E-A2C3-F66F1893262B.jpeg
5BD8E8C6-C210-4BD5-8CA4-E433B9A4F64B.jpeg
965F062D-1DBB-4A0A-9B20-31962D1D13FC.jpeg
6C08DC81-8839-4BE8-A734-7CCF840549D7.jpeg
8BF2CD41-0B00-4E1A-AFF7-F9D847ABB581.jpeg
DB1F5805-DCE1-479C-B4A2-3D4CDB796A46.jpeg
4D0C77B5-1BCF-4E1B-8185-4CA00EE4E096.jpeg
32704C54-5EBE-4B1F-9BF7-D45DCA009CBD.jpeg
0721B221-FD1D-42D9-9A71-8AE672DD0044.jpeg
44B92D2D-FAA9-45E2-9204-5B36A19AF90A.jpeg
761D4D93-4A29-4E1F-AFC6-C331615A54D4.jpeg
9DFE4AC2-09A9-491E-A983-49E300CB6FA1.jpeg
10204838-57FD-4A4E-9B32-1F3A5A2FB065.jpeg
7A5F07CA-73EF-4EF5-88C0-7E0EC62747C9.jpeg
AAE53692-666E-4DB5-97C6-ECE4FA67B8DC.jpeg
725A179E-CE95-4206-93EE-CB9FBEA80353.jpeg
C94F9812-0895-4E3B-A1B2-52F9C5D665FD.jpeg
B0E4C1D2-D9FD-4C2C-B8B7-703C8DD683EF.jpeg
2CC83CB9-6204-4439-9D80-EB0A1C9A0D75.jpeg
8C63859F-5CBC-4E8A-A45D-547C0B86AD2B.jpeg
FC57B614-640E-4BE1-9A1E-8DF9429FFE97.jpeg
DA6155D4-9222-4DD7-811A-4CE2DDD5F8D8.jpeg
C003FE7B-1456-4B97-A0B6-64730E28CB93.jpeg
1AB84A1F-A1EE-49D5-9824-9D79E72A1F53.jpeg
A2900416-2A5E-4093-8E94-6D0215663314.jpeg
E8BB9381-1AC4-4AA8-A859-61948A62B3A2.jpeg
A70A6168-74C7-4414-BED7-B7C8EDC1D7A3.jpeg
5907AF2E-5F1E-4A1A-B77D-1A6A993B2114.jpeg
D6FFD4B2-36BD-447F-91E0-CED4E834D417.jpeg
6133C2DC-6AE0-47C4-A50E-BD72869715B9.jpeg
847B648B-4E2E-4AC7-B211-5488CFDD82A9.jpeg
52B0DB0D-5FBE-4284-909A-61F28164520C.jpeg
D5C01D9C-BC37-4F94-90F0-54E175FEA1F8.jpeg
A6A61281-383E-41C9-BC0C-C7462F01A7E5.jpeg
A7C202C6-375B-4768-9305-C40362F7E671.jpeg
47A2331B-09A1-4AFE-AD86-EC03EE717C77.jpeg
7051ED3B-642E-404A-B1F3-9A8660B7093A.jpeg
DB567338-805C-4B53-A8D8-D065FAADF082.jpeg
F4C1729A-0CB6-46D8-8CF2-15D370955C4F.jpeg
97C939E3-D398-46AD-8599-5983C62C2B06.jpeg
FA83268F-FD7E-43D6-A6DB-8EDAC196D27F.jpeg
EE529251-2CC2-4AB5-8A44-288FBAD99D49.jpeg
AE2480BF-CFAE-4931-B9AE-DB60795F42F2.jpeg
83B64BE2-88A4-45D0-9A7E-6E8AAEB78A02.jpeg
5B72ABF4-D1CA-4BC8-88AA-A4684EDC7247.jpeg
09AAF61B-66A0-479B-A84C-B4553C8B0FA6.jpeg
B366DFF6-5B23-44F1-8775-584E20D499AF.jpeg
1D2D398B-4731-43C0-910F-610FF0685C10.jpeg
B581ACEA-1255-439E-B7CF-EEE9A0431B66.jpeg
1FD5511B-7998-4459-962E-6F9E5E2870EE.jpeg
DB44398A-A57A-48D8-B989-169D94AB1450.jpeg
BBB0C7D5-7447-4172-974B-EC63D48C9ECA.jpeg
93472D46-2DC5-41CE-BC8F-53CE09AC7278.jpeg
036B8B00-07B0-4803-9EFD-240D00773999.jpeg
61CE5226-5EBB-4FE0-A424-ADC099539B51.jpeg
2F3BD883-43CA-47B9-B2FD-4197C833AE3B.jpeg
025EF45C-28B1-44DC-A4D4-EA20365A8CD0.jpeg
6850ACFA-88D4-42E9-AC9D-441727D88316.jpeg
F3EFB593-5163-47A5-B92D-0B8CA3BE0068.jpeg
BD1BF4D8-8208-47B0-81BA-769340F6960F.jpeg
60111ADC-4380-4E48-9FAF-4B5AE7737B62.jpeg
15D618CA-DC60-4753-8C76-644D0D706087.jpeg
4059AC67-E7D7-4ADD-B666-3D09ED946D29.jpeg
12B95AD1-143F-4035-976A-B4D0611DEE2A.jpeg
38311444-95D7-4E55-8D47-DF362D6EBBB8.jpeg
CA3AA7C2-D765-4C62-895B-5C2EA6E470A3.jpeg
521A86B8-4602-4505-AA49-006B3C81F3F1.jpeg
19D8EF30-6828-4CB0-968D-332C82F79AEB.jpeg
A94957A4-7E0E-42CB-94DF-BE9283E0894A.jpeg
3A6CAAAF-E2D5-4ECB-BAEF-821616C56E19.png
7D2081B4-7739-441B-BA6B-5C2B6793EEC2.jpeg
C75E850A-1DF0-43CF-9DC2-3EA874A574F5.jpeg
701EAEF8-6043-40FE-89B4-52AB32C95114.jpeg
681E705A-B8B2-469A-81C3-C2F6A8344CEA.jpeg
FA797A2D-2BF0-4E99-A273-9D048E13F474.jpeg
73FCDE31-F724-4B88-BA40-B9E6B414B72D.jpeg
91852CA7-E574-4A11-9903-D27DD36D5326.jpeg
9E614726-EB66-4ACF-996C-B4ADD4CCE4DF.jpeg
88A7FA94-92E7-4264-85EE-08CF49809A37.jpeg
E5BD0A7E-32B1-42F8-AF15-ED4F9C40C607.jpeg
EA0294F1-3403-44DD-84B6-CB2D361B60B3.jpeg
66124726-58F9-40D2-8181-00CF5D0CE66B.jpeg
0D95B780-9EC8-4847-B1E1-78433A377EBB.jpeg
67C76E58-F20C-4170-BC5A-8EA45FE19251.jpeg
748BC226-235B-4DAB-8874-88182C0BC160.jpeg
272BD37F-7CF9-476D-A98E-517D0339AFEB.jpeg
1950101E-8D8B-4684-B655-445183A107C6.jpeg
13BDB12C-64CC-4F32-8124-78BAF91C29A5.jpeg
26C681EE-4E83-4D63-BC3C-E298416B3322.jpeg
7DFFA4EC-3317-456E-8126-DDAB85E9C356.jpeg
3C5B5F93-0870-4CDF-857F-8076BA12C86E.jpeg
89D5D4A2-DCD2-4D60-8FA7-A02D7E681946.jpeg
15F938C9-5ED3-41A0-B731-CC9A673CECB5.jpeg
ADC4B199-410A-48F8-9DAF-18252D1DB84E.jpeg
3CB0D8FD-47AB-42E3-883F-03F75127EE2C.jpeg
238032BB-42C4-4518-AE81-7DD2C59CF506.jpeg
ED5DB178-604D-4F32-96CF-9984DE20EBF4.jpeg
18371E82-63B8-4179-AE44-CD3D60F371AF.jpeg
D5962F2F-7056-4432-88A6-6C6E53BA5B35.jpeg
C95DB37A-8052-4155-BAD8-CF5B085C50E4.jpeg
22208247-6531-4E35-906B-A85D516012A6.jpeg
CCDF0FA8-1969-4EDF-96A1-4E4118B11123.jpeg
E0BD1051-74E3-44B8-852C-CBCB51D58C0D.jpeg
02AC70D0-F73E-4A69-AD0C-793E39DD14B1.jpeg
9C2C795E-57B9-4C43-90A5-F079F1FEA58E.jpeg
3D8516EC-F432-419C-9A7C-831761A0919A.jpeg
1878E527-21FE-48CE-BB20-8EBEA83A1978.jpeg
13243E26-8F15-4D38-B620-AB9DDD3B807F.jpeg
DB5A22D0-DCF1-4BAA-A72D-E5AC32C9D070.jpeg
55414493-86B9-4D2C-8CFE-0E7358960AE9.jpeg
A92AED5F-FD0F-4F3F-B123-55AEF76609B0.jpeg
340890D7-9D40-4628-94B8-D6A26C0603AC.jpeg
BC3ABF09-279D-4DDD-B415-AEB982DD6380.jpeg
CBABDB6B-A9FC-4B44-9BC8-BB957641E436.jpeg
24299725-DEA1-4410-A78D-9ACA5266FF48.jpeg
33FDF58D-BEBB-4500-90FC-E159230CAEAE.jpeg
0A33FE29-0DAE-40F5-AA17-C662D8BE4625.jpeg
8485D4A1-D24D-40AE-9AC4-9C37AC4F601D.jpeg
2AFFA59F-6EB8-4DBB-ABAA-A135A36E9CE6.jpeg
2F548143-897F-4DED-8A3D-FFCDA6911E6E.jpeg
380CB74E-E715-488A-BF6C-8FE363F73B3E.jpeg
3E82AEEE-25ED-43F9-91E9-7C0D911E2E54.jpeg
1677CD53-6D03-4E8D-A15C-6494541C838F.jpeg
33569EB8-339E-4450-B551-C78E420C8A72.jpeg
74900338-C3A6-42C5-8517-A8CC8BDB3B66.jpeg
B3A97719-DA84-4090-BEF3-05DD89A1C61E.jpeg
E61C3E3B-5ECC-4374-B749-52A65FD061BF.jpeg
0394B4C4-7BBF-497B-8CCC-1906F7D68F08.jpeg
BD80AE87-9034-48A8-8290-2FE924B8E881.jpeg
83730582-1481-4D93-8FA1-4DF3E769B803.jpeg
66A229C6-5939-4808-B769-103265C0510B.jpeg
077AB7FC-21E4-4DA7-A789-9C8682EDAA4C.jpeg
C0DC8AD6-44B1-41AA-AA70-133DC5AF4008.jpeg
9A39DC98-B056-476F-8DF8-54FCA853B42E.jpeg
AB6F4E82-B359-461F-8090-5BD020E5261A.jpeg
73993375-C611-476B-883B-E2B0B547DE1F.jpeg
CCF214D5-02A1-4795-A76E-325E4C9A6B9E.jpeg
9B99A500-673E-4D5B-86DF-F0D89AB6878B.jpeg
9ED42FB0-5244-4AF0-958F-F8D110399BCE.jpeg
64006433-7709-4F93-A0E9-26EF00E98B91.jpeg
30A7BB7E-D26F-425C-A660-9980368310F4.jpeg
C6FB2C29-3E61-4271-AA77-FAC0A7D43D5D.jpeg
70E43373-77BF-4455-8255-D7BE47559261.jpeg
4ABCFD28-53B7-4F21-B247-1E8697A6CF51.jpeg
BF3564DD-6214-4F4D-9853-C3F43CCF766A.jpeg
BD637E20-2B36-4450-A001-44740529CAFA.jpeg
95C02AE9-C975-480B-BADA-8FE89D2CAC0F.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2021-07-14 22:35:29    เปิดดู 1178 ครั้ง