ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่

          เนื่องด้วยสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 99,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/วัน รวมถึงการศึกษาดูงานภายในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาศึกษาระหว่าง ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ692 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมใ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-04-27 13:11:57    เปิดดู 277 ครั้ง