ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์นักกายภาพบำบัด ผู้รับบริการทางกายภาพบำบัด บุคลากรทางวิชาชีพสุขภาพ ให้ความคิดเห็นต่อร่างสมรรถนะนักกายภาพบำบัดระดับ entry level

ตามที่สภากายภาพบำบัด ได้มอบให้คณะทำงานจัดทำรายละเอียด competency ระดับ entry level ดำเนินการจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัดระดับ entry level ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าในวิชาชีพกายภาพบำบัดและมีความทันสมัยในระดับสากล คณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำร่างสมรรถนะนักกายภาพบำบัดระดับ entry level เสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างสมรรถนะนักกายภาพบำบัดระดับentry level จากสถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นักกายภาพบำบัดผู้รับบริการทางกายภาพบำบัด และบุคลากรทางวิชาชีพสุขภาพ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านให้ความคิดเห็นต่อร่างสมรรถนะนักกายภาพบำบัดดังกล่าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผ่านทาง google form ตามlink นี้ https://forms.gle/VapANGNcjfmT73ne8 


  File Attach

จดหมายขอความคิดเห็นจากนักกายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย Kung วันที่ 2021-01-26 13:01:48    เปิดดู 189 ครั้ง