สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2567  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้  

วัน เดือน ปี

 กำหนดการ

 เว็บไซต์

 3-5 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00-24.00 น.

วันซ้อมสอบออนไลน์ในระบบ LMS ด้วยตนเอง

Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

Password  : 123456789 

https://pt-exam.buu.ac.th

 10-11 กุมภาพันธ์ 2567

วันสอบความรู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

10 กุมภาพันธ์ 2567

09.00–12.00 น.

02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

10 กุมภาพันธ์ 2567

14.00–15.30 น.

01 วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

 100

11 กุมภาพันธ์ 2567

09.00–12.00 น.

03 วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

หมายเหตุ : วันสอบให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบ

เลขที่นั่งสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบและความเรียบร้อยอื่น ๆ ก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน


 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่1-2567.pdf
1.1สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 502 E.pdf
1.2สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 503 E.pdf
2.1สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-424.pdf
2.2สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-425.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
แผนที่สนามสอบ1-2567.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-02-01 09:38:41    เปิดดู 1541 ครั้ง