สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชนใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้แสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนได้ที่ https://ossregister.nhso.go.th หรือ ติดต่อ 1330 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

1118_08112566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-11-09 19:27:56    เปิดดู 376 ครั้ง