สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขขอนำส่งหนังสือ เรื่อง การลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต

เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอนำส่งหนังสือ เรื่อง การลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการฯ เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างพิธีสารฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

987_12102566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-10-16 10:47:21    เปิดดู 193 ครั้ง