สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566

กำหนดการซ้อมสอบออนไลน์และวันสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

วัน เดือน ปี

กำหนดการ

เว็บไซต์

9 - 11 กันยายน 2566

09.00 - 24.00 น.

 

วันซ้อมสอบออนไลน์ในระบบ LMS ด้วยตนเอง

Username  :  หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏ                           ในประกาศรายชื่อ

                       ผู้มีสิทธิ์สอบฯ

Password   :  123456789

https://pt-exam.buu.ac.th

16 - 17 กันยายน 2566

วันสอบความรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์

สนามสอบ

                                                 
                                               รายละเอียดสนามสอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 แห่ง

ลำดับ

สนามสอบ

ห้องสอบ

1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ห้อง  GE 502 E,  GE 503 E  

2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ห้อง 302  

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ห้อง 2038, 2039 

4

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ห้อง 2-424, 2-425, 

2-321, 2-322  

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ห้อง e -Testing  615   

6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ห้อง e -Testing 1,  e -Testing 2

หมายเหตุ : วันสอบให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า30นาที เพื่อตรวจสอบ

เลขที่นั่งสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบและความเรียบร้อยอื่น ๆ ก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่3-2566.pdf
1.1สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 502 E.pdf
1.2สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 503 E.pdf
2.สนามสอบ ม.มศว องครักษ์ 302.pdf
3.1สนามสอบ ม.ธรรมศาตร์ 2038.pdf
3.2สนามสอบ ม.ธรรมศาตร์ 2039-.pdf
4.1สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-424.pdf
4.2สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-425.pdf
4.3สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-321.pdf
4.4สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-322.pdf
5.สนามสอบ ม.นเรศวร e-Testing 615.pdf
6.1สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ e-Testing 1.pdf
6.2สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ e-Testing 2-.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
แผนที่สนามสอบ3-2566.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-09-07 10:38:20    เปิดดู 4390 ครั้ง