สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566

                   สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  3/2566

                   กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 

วัน เดือน ปี

 

กำหนดการ

หมายเหตุ

15 - 30 สิงหาคม 2566

รับสมัครสอบออนไลน์เท่านั้น

http://pt.or.th/PTCouncil/

7 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ

เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด

9 - 11 กันยายน 2566

วันซ้อมสอบออนไลน์ในระบบ LMS ด้วยตนเอง

https://pt-exam.buu.ac.th

16 - 17 กันยายน 2566

วันสอบความรู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่  9 - 11 กันยายน  2566      (ซ้อมสอบออนไลน์)

·       ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถซ้อมสอบด้วยตนเอง เวลา 09.00 – 24.00 น.    

      * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

      * Password  : 123456789 

วันเสาร์ที่   16   กันยายน   2566 (วันสอบความรู้)

09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

 วันอาทิตย์ที่   17   กันยายน   2566  (วันสอบความรู้)

09.00 –  12.00 น.  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

 * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

* Password  : ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับในห้องสอบ


Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่3-2566.pdf
2ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ ครั้งที่3-2566.pdf
3ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
4ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
5ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-08-10 16:42:05    เปิดดู 1976 ครั้ง