สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี

วันที่  18 - 20  กุมภาพันธ์  2566    ซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ  LMS  ด้วยตนเอง        

             * ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถซ้อมสอบด้วยตนเอง  เวลา  09.00 - 24.00  น.      

                ที่ https://pt-exam.buu.ac.th

 

             * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

             * Password  : 123456789


   สนามสอบ 2  แห่ง (รายละเอียดในไฟล์ แผนที่สนามสอบ)

  1.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GE 502E และ GE 503E            

  2.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2-424, ห้อง 2-425 และห้อง 2-430

 

วันและเวลาสอบ

วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

25 กุมภาพันธ์ 2566

09.00–12.00 น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

25 กุมภาพันธ์ 2566

14.00–15.30 น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

26 กุมภาพันธ์ 2566

09.00–12.00 น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100


 

 


Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่1-2566.pdf
1.1สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒGE502E.xlsx.pdf
1.2สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒGE503E.xlsx.pdf
2.1สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-424.xlsx.pdf
2.2สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-425.xlsx.pdf
2.3สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-430.xlsx.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
แผนที่สนามสอบ1-2566.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-02-07 15:02:14    เปิดดู 2009 ครั้ง