สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PTQA-01)

        ด้วยสภากายภาพบำบัด โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้จัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PTQA-01) 
ในวันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Zoom meeting เพื่อให้นักกายภาพบำบัดมีความรู้และความเข้าใจในประกาศ
สภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2553 และคู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง และเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) เป็นการส่งเสริม
ให้กระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัดมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU) 8 คะแนน


ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 
โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 20 มกราคม 2566 ผ่านทาง www.pt.or.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


ลงทะเบียน ผ่าน QR Code
หรือคลิ๊กลิ้ง

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2022-11-21 16:43:50    เปิดดู 1397 ครั้ง