สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

1.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-27 13:13:40    เปิดดู 871 ครั้ง

2.“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-20 18:46:19    เปิดดู 793 ครั้ง

3.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-09-07 10:38:20    เปิดดู 2,594 ครั้ง

4.ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-16 19:39:24    เปิดดู 1,078 ครั้ง

5.ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-08-10 16:42:05    เปิดดู 1,974 ครั้ง

6.ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่2/2566(รอบที่ 1)

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-03 14:04:31    เปิดดู 3,974 ครั้ง

7.คำสั่งแต่งตั้ง

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-06 18:03:06    เปิดดู 116 ครั้ง

8.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-07-04 09:20:49    เปิดดู 6,504 ครั้ง

9.คำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ.245/2566 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-26 18:31:51    เปิดดู 691 ครั้ง

10.รายชื่อผู้ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-23 19:18:07    เปิดดู 441 ครั้ง

11.ขอเชิญผู้ที่สนใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางกายภาพ การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2

โพสโดย admin วันที่ 2023-05-30 09:43:37    เปิดดู 1,102 ครั้ง

12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม

โพสโดย busaba วันที่ 2023-05-22 16:12:46    เปิดดู 1,713 ครั้ง

13.ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-05-12 17:22:25    เปิดดู 4,965 ครั้ง