ประกาศและข้อบังคับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     สภากายภาพบำบัด เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ภารกิจหลัก

๑.)   สร้างภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดีบชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ / มาตรฐานสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน
๒.)   พัฒนาระบบ มาตรฐาน / คุณภาพ งานกายภาพบำบัดทั้งด้านการผลิตบุคคลากร บุคคลากรและการให้การบริการ
๓.)   ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน
๔.)   ส่งเสริมสนับสนุนระบบกลไก และเสนอแนะทิศทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในทุกระดับ (องค์ สมาชิก ประชาชน)
อย่างมีส่วนร่วม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง หรือ คุณภาพ / มาตรฐาน หรือศูนย์การเรียนรู้
๕.)   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมาชิก โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสมาชิกฯ พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ

พันธกิจ

๑)    คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการบริการและความรู้ทาง 
กายภาพบำบัดโดยทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒)  สร้างระบบพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓)   พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางกายภาพบำบัด และควบคุมคุณภาพด้านการผลิตบุคลากร
กายภาพบำบัด 
๔)     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
๕)   พัฒนาสภากายภาพบำบัดให้เกิดความเข้มแข็ง   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์      

๑)    ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
๒)  ควบคุม กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
๓)   ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด 
๔)   ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
กายภาพบำบัดและการสาธารณสุข 
๕)   ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดและการสาธารณสุข 
๖)   ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
๗)   ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
๘)   เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของประเทศไทย

จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์  

๑)   ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการกำหนดและกำกับดูแล ในด้านคุณภาพและมาตรฐานการ 
ให้บริการทางกายภาพบำบัด 
๒)  ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเพื่อให้เกิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดสู่ประชาชนในพื้นที่ 
๓)   พัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด และมาตรฐานการบริการทางกายภาพบำบัด 
๔)  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรทางกายภาพบำบัด ให้มีเพียงพอ มีคุณภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๕)  สร้างระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข่าวสารทางกายภาพบำบัด ให้มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง 
๖)   เสริมสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม และภาพลักษณ์ที่ดีของสภากายภาพบำบัด 
๗)  เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพกายภาพบำบัด ความเป็นเอกภาพของวิชาชีพ


 File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2021-10-11 09:27:34    เปิดดู 3390 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312