การปรับรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประเภทที่ 1 ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบในช่วงภาวะระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

Cinque Terre

Cinque Terre