โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2430
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1
28 มิ.ย. 67
ถึง
30 มิ.ย. 67
15
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.
2414
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cognitive Behavior Approach for Health Professionals หัวข้อย่อย Cognitive Behavior Approach for Therapists
27 มิ.ย. 67
ถึง
28 มิ.ย. 67
13.33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
2516
Theoretical neuromuscular approach to clinical application รุ่น 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
27 มิ.ย. 67
ถึง
28 มิ.ย. 67
12
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.
2556
โครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การแก้ไขระบบย่อยกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคปรับท่าทางร่วมการหายใจ (The posture-breath technique for muscular subsystem correction)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
22 มิ.ย. 67
ถึง
23 มิ.ย. 67
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
2594
The Real Core Exercise and Basic Mat Pilates for Physical Therapist
14 มิ.ย. 67
ถึง
16 มิ.ย. 67
21.75
อนุมัติแผน
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
6.
2528
การตรวจประเมินการเคลื่อนไหวและการจัดการอาการปวดหลังส่วนล่าง (Assessment and Management for Low Back Pain and Lumbar Movement Impairment)”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มิ.ย. 67
ถึง
14 มิ.ย. 67
18
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312