โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2210
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Updated clinical practice with Radial and Focused shock wave therapy (webinar)
29 เม.ย. 67
ถึง
29 เม.ย. 67
3
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
2566
โครงการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด(Short course training in physical therapy) หลักสูตร ''ทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน รุ่นที่ 2'' (Professional Skills in Respiratory and Circulatory Physiotherapy 2nd generation)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 เม.ย. 67
ถึง
10 พ.ค. 67
55
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.
2475
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง NeuroKinetic Therapy Level 1 (NKT)
29 เม.ย. 67
ถึง
30 เม.ย. 67
15
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.
2542
บูรณาการกายภาพบำบัดและนวดพื้นบ้านล้านนา รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 เม.ย. 67
ถึง
30 เม.ย. 67
14
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
5.
2558
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Applied PNF Technique” (เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 เม.ย. 67
ถึง
28 เม.ย. 67
3
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6.
2404
The integration of musculoskeletal ultrasound imaging into Clinical practice& Research (online)
27 เม.ย. 67
ถึง
27 เม.ย. 67
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
7.
2589
Essential assessment tools in elderly for physical therapy
27 เม.ย. 67
ถึง
27 เม.ย. 67
6
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.
2541
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremities (MSK-CPLE) รุ่นที่ 3
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 เม.ย. 67
ถึง
5 พ.ค. 67
18
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
9.
2493
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
20 เม.ย. 67
ถึง
20 เม.ย. 67
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.
2536
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
9 เม.ย. 67
ถึง
17 พ.ค. 67
44
อนุมัติแผน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11.
2537
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2
9 เม.ย. 67
ถึง
31 พ.ค. 67
44
อนุมัติแผน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12.
2527
Functional correction of lumbo-pelvic hip complex: Asymmetrical overloaded syndrome
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 เม.ย. 67
ถึง
6 เม.ย. 67
6
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
13.
2554
โครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง Proprioceptive control for management of low back pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 เม.ย. 67
ถึง
5 เม.ย. 67
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.
2512
Team Work Makes Dream Work
3 เม.ย. 67
ถึง
5 เม.ย. 67
15
อนุมัติแผน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
15.
2561
Course A: Basic Vestibular Rehabilitation (New Update 2024) Clinical Practices for Physical Therapy management in BPPV Patients
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 เม.ย. 67
ถึง
18 พ.ค. 67
15
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
16.
2505
โครงการอบรมออนไลน์ มาสเตอร์คลาส เรื่อง Ultrasound Imaging in Upper Extremity
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 เม.ย. 67
ถึง
28 เม.ย. 67
30
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312