โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2439
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''Three Steps for Freedom Movement Restoration''
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 ก.พ. 67
ถึง
1 มี.ค. 67
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
2573
ประชุมวิชาการสหวิชาชีพเพื่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1
29 ก.พ. 67
ถึง
1 มี.ค. 67
11
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
3.
2435
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเรื่อง Course A: Basic Vestibular Rehabilitation (New Update 2024) Clinical Practices for Physical Therapy management in BPPV Patients
ไปยัง Link ต้นสังกัด
22 ก.พ. 67
ถึง
23 ก.พ. 67
14
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.
2469
Apply psychological concepts or technique to increase effectiveness of Patient education; CBT, Mind-Body Relationship, Motivation
22 ก.พ. 67
ถึง
22 ก.พ. 67
2
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
5.
2484
Osteoporosis Exercise Protocol
22 ก.พ. 67
ถึง
22 ก.พ. 67
1
เลื่อน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
6.
2495
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ฟื้นฟู และประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
ไปยัง Link ต้นสังกัด
22 ก.พ. 67
ถึง
23 ก.พ. 67
13.5
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
7.
2509
The application of High Power Laser Therapy for patients with radiculopathy conditions
19 ก.พ. 67
ถึง
19 ก.พ. 67
4.58
ลงคะแนน
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
8.
2467
ประชุมวิชาการโรคหัวใจ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง Cardio GJ “LOVE at first sight”
14 ก.พ. 67
ถึง
14 ก.พ. 67
6.92
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
9.
2479
Pulsed Electromagnetic Field Therapy (PEMF Therapy) in Musculoskeletal Rehabilitation
12 ก.พ. 67
ถึง
12 ก.พ. 67
1
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.
2481
อบรม Upskill and Reunion เรื่อง Revision Anatomy of Fascia Linkage ครั้งที่ 2 (เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 ก.พ. 67
ถึง
11 ก.พ. 67
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
11.
2230
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC)
5 ก.พ. 67
ถึง
31 พ.ค. 67
50
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
12.
2485
การตรวจประเมิน การรักษา และการออกกำลังในผู้ป่วยกลุ่มอาการ Work related disorder (“Test”, “Treat”, “Train” in Work related disorder and Upper extremity disorders )
1 ก.พ. 67
ถึง
2 ก.พ. 67
13
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312