โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2431
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Clinical Reasoning Perspective” (เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 ม.ค. 67
ถึง
28 ม.ค. 67
3
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
2453
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง พัฒนาความรู้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุ
26 ม.ค. 67
ถึง
26 ม.ค. 67
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
3.
2499
โครงการอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ เรื่อง หลักการและการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS/TMS) และเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (RF) ในการรักษาทางคลินิก
25 ม.ค. 67
ถึง
25 ม.ค. 67
5.25
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
4.
2465
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส. รุ่นที่ 2)
24 ม.ค. 67
ถึง
16 ม.ค. 68
50
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
5.
2474
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “New Dawn in Cardiovascular Disease”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 ม.ค. 67
ถึง
26 ม.ค. 67
20
ลงคะแนน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.
2486
Physical Modality Easy Easy: Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)
20 ม.ค. 67
ถึง
20 ม.ค. 67
6.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
7.
2437
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 เรื่อง Neuromuscular integration approach
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 ม.ค. 67
ถึง
19 ม.ค. 67
13
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
8.
2480
Oral Hygiene Care in Independent and Frail Older Adult for Rehabilitation
14 ม.ค. 67
ถึง
14 ม.ค. 67
1.5
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
9.
2384
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมอง (Physical Therapy Management in Stroke Patients with Cognitive Impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ม.ค. 67
ถึง
14 ม.ค. 67
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
10.
2468
โครงการอบรมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง “Physical Therapy in Lumbopelvic disorders: Integrated clinical reasoning, palpation and manual therapy approaches”
12 ม.ค. 67
ถึง
13 ม.ค. 67
12.25
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
11.
2503
หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
11 ม.ค. 67
ถึง
11 ม.ค. 67
6
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312