โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2337
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาด้วยคลื่นกระแทก
29 ก.ย. 66
ถึง
29 ก.ย. 66
5.75
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2.
2366
การสอนทางคลินิก เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
25 ก.ย. 66
ถึง
25 ก.ย. 66
3
ลงคะแนน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.
2344
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับมือป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม RDAD (Reducing Disabilities in Alzheimer's Disease)
23 ก.ย. 66
ถึง
23 ก.ย. 66
6
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
4.
2175
การจัดการความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของปัญหาปวดไหล่และคอ (Management of Movement Impairments in Shoulder and Neck Pain)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 ก.ย. 66
ถึง
22 ก.ย. 66
18.25
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5.
2327
กฎหมายเกี่ยวกับงานคลินิกกายภาพบำบัด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ย. 66
ถึง
17 ก.ย. 66
6
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
6.
2323
Brain Tissue, Nuclei, Fluid & Autonomic Nervous System (Brain1)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 ก.ย. 66
ถึง
17 ก.ย. 66
24
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
7.
2339
Laser Webinar Series : High Power Laser Therapy in Common Clinical Use
13 ก.ย. 66
ถึง
15 ก.ย. 66
4
ลงคะแนน
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
8.
2216
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง NeuroKinetic Therapy Level 1 (NKT)
11 ก.ย. 66
ถึง
12 ก.ย. 66
15
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9.
2322
Pathological Pathway/Manual Lymphatic Mapping ( LDT2)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ย. 66
ถึง
12 ก.ย. 66
24
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
10.
2288
การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 ก.ย. 66
ถึง
8 ก.ย. 66
6
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
11.
2335
Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation: An Integrative Approach to Trauma (NM1)
8 ก.ย. 66
ถึง
10 ก.ย. 66
18
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
12.
2328
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Intensive Course of Breastfeeding for Physical Therapy รุ่นที่ 2
6 ก.ย. 66
ถึง
8 ก.ย. 66
19
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
13.
2258
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Systematized physiotherapy intervention in Office syndrome and Upper Extremity Disorders
6 ก.ย. 66
ถึง
8 ก.ย. 66
16.5
ลงคะแนน
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
14.
2354
โครงการอบรม เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
5 ก.ย. 66
ถึง
6 ก.ย. 66
11.25
ลงคะแนน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.
2321
Fluid Dynamics - Lymphatic Pathways - Anatomical Integrity (LDT1)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ก.ย. 66
ถึง
7 ก.ย. 66
24
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
16.
2326
Aquatic wellness : Aquatic therapy and Aquatic fitness (AQW)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 ก.ย. 66
ถึง
9 ก.ย. 66
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
17.
2334
Craniosacral Therapy 1
2 ก.ย. 66
ถึง
5 ก.ย. 66
23.5
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312