โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2355
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดหลังผ่าตัดกระดูกและข้อที่สำคัญ
31 ส.ค. 66
ถึง
1 ก.ย. 66
14
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
2.
2198
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดเรื่อง Key of Clinical Assessment Tool and Treatment in Shoulder Complex Problem - Current Approach
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 ส.ค. 66
ถึง
29 ส.ค. 66
13.5
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
3.
2340
โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง เขต 13 กรุงเทพมหานคร
28 ส.ค. 66
ถึง
28 ส.ค. 66
2.42
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
4.
2296
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Integrative Neuro-Rehabilitation for Stroke
27 ส.ค. 66
ถึง
27 ส.ค. 66
7
เสร็จ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
5.
2319
โครงการอบรมวิชาการ Mindfulness in Physical Therapy
26 ส.ค. 66
ถึง
26 ส.ค. 66
2.75
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.
2294
การประชุมวิชาการประจำปี PTQA National Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง ผลลัพธ์ทางคลินิกและตัวชี้วัดรายโรคของการให้บริการทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ
26 ส.ค. 66
ถึง
27 ส.ค. 66
11.75
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
7.
2332
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก และเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 ส.ค. 66
ถึง
25 ส.ค. 66
12.75
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
8.
2336
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดการล้มในผู้สูงอายุ
24 ส.ค. 66
ถึง
25 ส.ค. 66
13
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
9.
2309
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 ส.ค. 66
ถึง
25 ส.ค. 66
17
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
10.
2300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Neuromuscular Integration & Movement Subsystem
21 ส.ค. 66
ถึง
24 ส.ค. 66
26.67
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
11.
2295
Promotion of Physical and Cognitive Function in Elderly and Intermediate Care (IMC) Patients with Cognitive Impairment
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 ส.ค. 66
ถึง
19 ส.ค. 66
6.75
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
12.
2242
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน: ตรวจ-รักษา-เทรน (Fundamental Movement: Test-Treat-Train)
19 ส.ค. 66
ถึง
19 ส.ค. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
13.
2306
โครงการสัมมนา เรื่อง Current concept of rotator cuff tendinopathy และทักษะการสอนทางคลินิก (จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะสำคัญสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 ส.ค. 66
ถึง
19 ส.ค. 66
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.
2194
Rehabilitation management in Palliative care
17 ส.ค. 66
ถึง
17 ส.ค. 66
1
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
15.
2299
โครงการพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิกแก่นักกายภาพบำบัดควบคุมการฝึกปฎิบัติงาน เขตสุขภาพที่ 7
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ส.ค. 66
ถึง
11 ส.ค. 66
17.5
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
16.
2255
Physical therapy role in patient recovery
9 ส.ค. 66
ถึง
10 ส.ค. 66
12.25
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
17.
2243
เรื่อง แนวคิดการจัดการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น (Respiratory physiotherapy management concept in patients with obstructive lung diseases)
8 ส.ค. 66
ถึง
8 ส.ค. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
18.
2297
การรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สูงวัย ไม่ล้ม : การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
7 ส.ค. 66
ถึง
8 ส.ค. 66
12.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
19.
2298
โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟุตบอลไทย ประจำปี 2566
7 ส.ค. 66
ถึง
8 ส.ค. 66
14.75
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
20.
2301
โครงการอบรมเรื่อง จัดการเรื่อง ''ชา'' ยังไง......ให้อยู่หมัด (Physical Therapy Management of Numbness in Office Syndrome)
6 ส.ค. 66
ถึง
6 ส.ค. 66
6
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.
2303
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และประชุมวิชาการ เรื่อง ''Cervical stabilization: why PT needs to assess and train it''
6 ส.ค. 66
ถึง
6 ส.ค. 66
2.5
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
22.
2261
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด และอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หัวข้อ “ทักษะการสอน และการจัดการผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า” รุ่นที่ 2
4 ส.ค. 66
ถึง
4 ส.ค. 66
5.75
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
23.
2272
International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2023
4 ส.ค. 66
ถึง
4 ส.ค. 66
5.66
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
24.
2184
โครงการประชุมวิชาการ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว Growing together to promote well-being
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ส.ค. 66
ถึง
4 ส.ค. 66
5.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25.
2333
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MSK US Imaging localize area for application & Follow up
4 ส.ค. 66
ถึง
5 ส.ค. 66
13.25
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
26.
2236
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Scoliosis Condition
4 ส.ค. 66
ถึง
6 ส.ค. 66
21.75
เสร็จ
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
27.
2307
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Intensive Course of Breastfeeding for Physical Therapy
3 ส.ค. 66
ถึง
5 ส.ค. 66
19
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
28.
1972
Ultrasound Imaging in Trunk & Hip joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ส.ค. 66
ถึง
27 ส.ค. 66
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312