โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2251
โครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 4: หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยหลัก 3 อ (ออกกำลัง อาหาร อารมณ์) สำหรับจัดการภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
ไปยัง Link ต้นสังกัด
31 ก.ค. 66
ถึง
18 ส.ค. 66
13
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
2055
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึง และท่อน้ำนมอุดตัน
26 ก.ค. 66
ถึง
27 ก.ค. 66
13.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.
1971
Hand On Workshop Ultrasound Imaging
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 ก.ค. 66
ถึง
23 ก.ค. 66
7.6
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
4.
2289
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ 3
22 ก.ค. 66
ถึง
26 ส.ค. 66
42
เลื่อน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.
2229
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 66
ถึง
22 ก.ค. 66
14.58
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
6.
2291
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem and Application for Breast Cancer Patients
20 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
12
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
7.
2279
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Balance and Gait Rehabilitation in Elderly from Basic to Advance
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
11.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8.
2154
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Therapeutic Taping Approach in Perspective of Sport Biomechanic
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
9.
2278
โครงการประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ Peripheral Magnetic Stimulation and Transcranial Magnetic Stimulation in pain management
19 ก.ค. 66
ถึง
19 ก.ค. 66
5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
2284
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประเมินทางน้ำ วอเตอร์โอเรียนเทชั่นเทสต์-อะลีน ฉบับที่ 1 และ 2 (Water Orientation Test Alyn – WOTA-1 and WOTA-2) (onsite)
19 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
18
เสร็จ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
11.
2302
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประเมินทางน้ำ วอเตอร์โอเรียนเทชั่นเทสต์-อะลีน ฉบับที่ 1 และ 2 (Water Orientation Test Alyn – WOTA-1 and WOTA-2) (online)
19 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
12
เสร็จ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
12.
2256
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง ''กายภาพบำบัดทางการกีฬาขั้นกลาง''
17 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
31
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
13.
2134
โครงการอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
17 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
33.33
เสร็จ
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.
2286
โครงการอบรม เรื่อง Tecar therapy for pain management and sport rehabilitation (onsite)
16 ก.ค. 66
ถึง
16 ก.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
15.
2146
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Upper Extremities (MSK-CPUE) รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
30 ก.ค. 66
21
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
16.
2163
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Urinary Incontinence in Elderly
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
16 ก.ค. 66
3
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
17.
2274
ผลกระทบของภาวะศีรษะยื่นไปทางด้านหน้าต่อภาวะระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุล (Forward head Posture and Neuromuscular imbalance)
15 ก.ค. 66
ถึง
16 ก.ค. 66
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18.
2277
โครงการอบรม เรื่อง Tecar therapy for pain management and sport rehabilitation (onsite+online)
15 ก.ค. 66
ถึง
15 ก.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
19.
2193
Rehabilitation management for Parkinson’s patient
13 ก.ค. 66
ถึง
13 ก.ค. 66
1
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
20.
2241
การฟื้นฟูการทำงานของหูชั้นในเพื่อความมั่นคงของการมองเห็นและการทรงตัวสำหรับนักกายภาพบำบัด (VESTIBULAR REHABILITATION IMPROVES GAZE AND BALANCE STABILITY FOR PHYSICAL THERAPISTS)
13 ก.ค. 66
ถึง
13 ก.ค. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
21.
2273
Clinical Reasoning Physical Therapy in Kinematic Linkage Imbalance
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
12
เสร็จ
โรงพยาบาลยะลา
22.
2140
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2566
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
11.75
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
23.
2167
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง: รอบที่ 2 (Second round: Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
9.25
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
24.
2147
โครงการ Holistic pain management for wellness
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
21
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25.
2226
Clinical Approach to The Common Foot And Ankle Problems
11 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
3.5
เสร็จ
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
26.
2253
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น”
10 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
33
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
27.
2247
Current Approach for Low Back Pain Assessment and Management
10 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
13
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
28.
2269
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Exercise Course for Exercise Professional: Part I
10 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
12.25
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
29.
1694
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง SPORTTAPE Kinesiology Tape For Sports Taping in Upper and Lower Quadrant
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 66
ถึง
10 ก.ค. 66
14
เลื่อน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30.
2162
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Interpretation of Electrocardiogram for Physical Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
31.
2187
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเครือข่ายนักกายภาพบำบัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางกลุ่มโรค Traumatic brain injury และ Hip fracture
8 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
13
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32.
2244
การดูแลจัดการอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Management of shoulder pain in patients with stroke)
8 ก.ค. 66
ถึง
8 ก.ค. 66
3.25
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
33.
2260
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด และอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หัวข้อ ''ทักษะการสอน และการจัดการผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า'' รุ่นที่ 1
7 ก.ค. 66
ถึง
7 ก.ค. 66
5.75
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
34.
2268
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Skills Course on Scoliosis
7 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
18.25
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
35.
2285
การตรวจประเมินสุขภาพเท้า
5 ก.ค. 66
ถึง
5 ก.ค. 66
5.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36.
2250
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง ''กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น''
3 ก.ค. 66
ถึง
7 ก.ค. 66
33
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
37.
2271
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Intermediate Course C
3 ก.ค. 66
ถึง
5 ก.ค. 66
18.25
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
38.
2161
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง High Innovation for Physical Therapy: Shockwave, High Laser, RF, PMS
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 ก.ค. 66
ถึง
2 ก.ค. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312