โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1971
Hand On Workshop Ultrasound Imaging
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 มิ.ย. 66
ถึง
25 มิ.ย. 66
7.6
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
2.
2087
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment)
22 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
9.25
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
3.
2097
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
33.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.
2096
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง การจัดข้อต่อและหัตถบำบัดของความผิดปกติกระดูกสันหลังเชิงกล (Manipulation and Manual Therapy of the Mechanical Spinal Disorders)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มิ.ย. 66
ถึง
16 มิ.ย. 66
33.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.
2145
โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล เรื่อง Clinically integrated strapping (Fundamental level) Ankle and knee injuries
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 มิ.ย. 66
ถึง
17 มิ.ย. 66
14
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
6.
2130
Dynamic exercise for posture control and impaired balance
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 มิ.ย. 66
ถึง
9 มิ.ย. 66
15.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7.
2142
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 มิ.ย. 66
ถึง
7 มิ.ย. 66
11.75
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312