โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2178
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Low Back Pain Management “Made as simple but not simpler”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 มิ.ย. 66
ถึง
30 มิ.ย. 66
11
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
2.
2246
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราพลานามัย: สุขภาพดีด้วยน้ำ ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness : a better health by aqua: Basic level)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 มิ.ย. 66
ถึง
30 มิ.ย. 66
23
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
3.
2248
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''Going Beyond Physical Therapy and Electrical Stimulation for Pain Management in the Wellness Industry''
ไปยัง Link ต้นสังกัด
26 มิ.ย. 66
ถึง
27 มิ.ย. 66
12
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4.
2254
การให้ Feedback ในการสอนปฏิบัติการทางคลินิก
25 มิ.ย. 66
ถึง
25 มิ.ย. 66
3
เสร็จ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.
2249
นวัตกรรมการรักษาด้วยเครื่องให้การรักษาด้วยการจัดท่าพร้อมบำบัดด้วยแรงดึง (Spinal decompression) สำหรับหน่วยงานสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
24 มิ.ย. 66
ถึง
24 มิ.ย. 66
1.4
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6.
2252
โครงการ Health Sciences Upskill and Reunion เรื่อง ''บทบาทของนักวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ''
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
6.5
เลื่อน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.
2245
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง Principles of reading and interpreting spinal radiographs in patients with musculoskeletal disorder
23 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
3
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8.
2087
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment)
22 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
9.25
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
9.
2174
การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด (Physical Therapy Management in Scoliosis)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
18
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
10.
2097
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
33.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.
2183
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มิ.ย. 66
ถึง
23 มิ.ย. 66
26.5
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
12.
2191
Rehabilitation management for Dementia patient
15 มิ.ย. 66
ถึง
15 มิ.ย. 66
1
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
13.
2237
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในกลุ่มเด็กสมองพิการ
15 มิ.ย. 66
ถึง
16 มิ.ย. 66
12
เสร็จ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
14.
2222
โครงการอบรมหลักสูตรอบรมการให้บริการรถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน (Onsite Workshop)
14 มิ.ย. 66
ถึง
14 มิ.ย. 66
7
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
15.
2217
โครงการอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน ระบบห้องเรียนยุคใหม่ (Hybrid Learning)
12 มิ.ย. 66
ถึง
30 มิ.ย. 66
58.25
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
16.
2096
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง การจัดข้อต่อและหัตถบำบัดของความผิดปกติกระดูกสันหลังเชิงกล (Manipulation and Manual Therapy of the Mechanical Spinal Disorders)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มิ.ย. 66
ถึง
16 มิ.ย. 66
33.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17.
2233
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Integrated Electrical Stimulation Techniques for Stroke Rehabilitation
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 มิ.ย. 66
ถึง
10 มิ.ย. 66
3.25
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
18.
2145
โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล เรื่อง Clinically integrated strapping (Fundamental level) Ankle and knee injuries
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 มิ.ย. 66
ถึง
17 มิ.ย. 66
14
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
19.
2165
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านกายภาพบำบัด ''International Physical Therapy Research Symposium 2023(IPTRS 2023) แบบผสมผสาน (Hybrid)
8 มิ.ย. 66
ถึง
9 มิ.ย. 66
10.5
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20.
2130
Dynamic exercise for posture control and impaired balance
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 มิ.ย. 66
ถึง
9 มิ.ย. 66
15.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21.
2142
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 มิ.ย. 66
ถึง
7 มิ.ย. 66
11.75
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312