โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2118
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ค. 66
ถึง
25 พ.ค. 66
3.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
2117
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 66
ถึง
23 พ.ค. 66
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
2129
Forward head posture and upper extremity pain syndrome
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 66
ถึง
21 พ.ค. 66
14
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.
2141
อบรมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care:IMC) ที่มีปัญหาด้านภาวะทางเดินปัสสาวะเเละอุจจาระทำงานผิดปกติจาก ระบบประสาท (Neurogenic bowel and bladder dysfunction)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
10.5
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
5.
1325
Mindfulness palliative care for physical therapy
17 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
19.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.
1727
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (webinar)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.75
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7.
1728
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (workshop)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.91
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
8.
2066
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
12 พ.ค. 66
ถึง
20 พ.ค. 66
9
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.
2148
โครงการอบรม เรื่อง Screening and Physical Therapy management in pre-hypertension
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
3
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
10.
2070
Cardiac Rehabilitation for Physiotherapist
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
11.
2069
Standardized Outcome Measures for Adults with Neurological Conditions
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
12.
2152
การพัฒนาบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการสร้างเสริมสุขภาพ
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
12
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
13.
1482
Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice รุ่นที่ 1
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
16
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
14.
2071
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 4
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
20.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.
2051
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Aquatic fitness : Ai Chi for all
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 พ.ค. 66
ถึง
13 พ.ค. 66
12
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
16.
2092
Dealing with Dementia
5 พ.ค. 66
ถึง
5 พ.ค. 66
3
อนุมัติแผน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
17.
2128
โครงการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม (Concepts for Physical Therapy Management in Facial Aesthetic Well-being)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
3 พ.ค. 66
ถึง
3 พ.ค. 66
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18.
2105
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
1 พ.ค. 66
6.33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
19.
1970
Ultrasound Imaging in knee & Ankle
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
30 พ.ค. 66
20
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312