โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2112
interventions for improving recovery in individuals with severe upper limb motor deficit following stroke
30 เม.ย. 66
ถึง
30 เม.ย. 66
3
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
2.
2093
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (Webinar)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 เม.ย. 66
ถึง
30 เม.ย. 66
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
2136
โครงการเพิ่มศักยภาพในการทำหัตถการและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำเหลือง (Lymphedema) สำหรับหน่วยงานสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1
29 เม.ย. 66
ถึง
29 เม.ย. 66
1
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.
2111
respiratory physiotherapy diagnosis in patients with lung diseases
29 เม.ย. 66
ถึง
29 เม.ย. 66
3
หยุด
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
5.
2110
กายภาพบำบัดในอวัยวะภายในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
29 เม.ย. 66
ถึง
29 เม.ย. 66
3
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
6.
2076
โครงการอบรมวิชาการกฎหมายงานคลินิก เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับงานคลินิกกายภาพบำบัด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
27 เม.ย. 66
ถึง
29 เม.ย. 66
6
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
7.
2125
การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจ
ไปยัง Link ต้นสังกัด
27 เม.ย. 66
ถึง
28 เม.ย. 66
11.5
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
8.
2179
โครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศัยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
26 เม.ย. 66
ถึง
28 เม.ย. 66
19
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
9.
2133
โครงการอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1
24 เม.ย. 66
ถึง
28 เม.ย. 66
33.33
ลงคะแนน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.
1984
Optimizing physical therapy management in Parkinson's disease: from evidence to clinical application and home practice
22 เม.ย. 66
ถึง
23 เม.ย. 66
6.75
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.
2149
โครงการเรื่อง Clinical application of field-physical fitness test for athletes
22 เม.ย. 66
ถึง
23 เม.ย. 66
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
12.
2158
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่สำหรับนักกายภาพบำบัด
21 เม.ย. 66
ถึง
21 เม.ย. 66
6.25
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
13.
2043
Rehabilitation management in stroke patient: Vision Rehabilitation
20 เม.ย. 66
ถึง
20 เม.ย. 66
1
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
14.
1948
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential of Cognitive Behavior Therapy for PT and OT
17 เม.ย. 66
ถึง
2 มิ.ย. 66
22.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
15.
1983
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
8 เม.ย. 66
ถึง
8 เม.ย. 66
6
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.
2072
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจและทักษะผู้ประกอบการบริการสุขภาพและกายภาพบำบัดในยุคก้าวสู่วิถีชีวิตถัดไป (Business Strategies and Entrepreneurial Skills for Health Services and Physical Therapy in Next-Normal Era)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 เม.ย. 66
ถึง
5 เม.ย. 66
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17.
2091
โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล เรื่อง Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremities (MSK-CPLE) รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 เม.ย. 66
ถึง
23 เม.ย. 66
18
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
18.
2101
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS): Basic Course B
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 เม.ย. 66
ถึง
4 เม.ย. 66
18.25
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
19.
2064
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน เรื่อง แนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง กลุ่ม B
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 เม.ย. 66
ถึง
1 เม.ย. 66
6.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
20.
1969
Ultrasound Imaging shoulder & Elbow
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 เม.ย. 66
ถึง
30 เม.ย. 66
20
ลงคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312