โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1917
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (The 4th International Educational Symposium in Balance Diagnostic Tests and Rehabilitation): Module 1 – Vestibular Diagnostic Tests
29 พ.ย. 65
ถึง
30 พ.ย. 65
11.5
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2.
1933
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก เรื่อง Radial Shockwave Therapy
28 พ.ย. 65
ถึง
28 พ.ย. 65
6.25
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.
1908
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning / KT3)
25 พ.ย. 65
ถึง
26 พ.ย. 65
14.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1932
โครงการอบรม เรื่อง Physical therapy management in Stroke patients: evidence based from true experience ( zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
3
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.
1853
โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 11
23 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
6.
1936
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับสมดุลของกล้ามเนื้อและการหายใจกับอาการปวดบริเวณเอว เชิงกรานและสะโพก
23 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
21
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.
1944
โครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ..ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 3
22 พ.ย. 65
ถึง
23 พ.ย. 65
5
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
8.
1926
ประชุมวิชาการเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง IMC for the future
19 พ.ย. 65
ถึง
19 พ.ย. 65
6.5
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
9.
1912
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neuro-Spinal Adjustments and How to Reverse Arthritis with Dr. John Bergman (การปรับโครงสร้างกระดูกสันหลังและฟื้นฟูการเสื่อมของข้อต่อ กับ Dr. John Bergman)
18 พ.ย. 65
ถึง
19 พ.ย. 65
15.5
เลื่อน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
10.
1921
โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด” รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 พ.ย. 65
ถึง
18 พ.ย. 65
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.
1905
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Functional Electrical Stimulation for Motor Relearning
13 พ.ย. 65
ถึง
13 พ.ย. 65
3
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
12.
1749
Understanding radiologist report: musculoskeletal, neuroimaging and cardiopulmonary in PT practice (Zoom Webinar)
12 พ.ย. 65
ถึง
13 พ.ย. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
13.
1956
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
11 พ.ย. 65
ถึง
11 พ.ย. 65
6
เสร็จ
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
14.
1907
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) and Physical Activity Assessments: Updated Technology in Laboratory and Field tests
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 พ.ย. 65
ถึง
11 พ.ย. 65
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.
1955
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
10 พ.ย. 65
ถึง
10 พ.ย. 65
4.75
เสร็จ
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
16.
1954
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
9 พ.ย. 65
ถึง
9 พ.ย. 65
5
เสร็จ
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
17.
1901
การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 พ.ย. 65
ถึง
4 พ.ย. 65
18.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312