โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1703
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ( Zoom Meeting)
30 พ.ค. 65
ถึง
30 พ.ค. 65
2
เสร็จ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.
1409
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อน
29 พ.ค. 65
ถึง
29 พ.ค. 65
6.8
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
3.
1685
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง Competencise building in PT sports PT sensorimotor training and health promotion in elderly
29 พ.ค. 65
ถึง
29 พ.ค. 65
6
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
1684
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง 40 Years beyond passion the ongoing in PT professions and the principle of 3-D treatment of scoliosis
28 พ.ค. 65
ถึง
28 พ.ค. 65
6
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
5.
1700
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment) (รอบที่ 2)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
27 พ.ค. 65
ถึง
27 พ.ค. 65
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6.
1695
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment) (รอบที่ 1)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
26 พ.ค. 65
ถึง
26 พ.ค. 65
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7.
1715
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นนฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC)
26 พ.ค. 65
ถึง
27 พ.ค. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
8.
1766
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Comprehensive Approach for Chronic Low Back Pain: from Theory to Practice”
25 พ.ค. 65
ถึง
27 พ.ค. 65
17
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1698
โครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัด เรื่อง Physical therapy management in cervical regions (Zoom Meeting)
24 พ.ค. 65
ถึง
25 พ.ค. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
10.
1278
การจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
23 พ.ค. 65
ถึง
3 มิ.ย. 65
70
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.
1279
กายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท
23 พ.ค. 65
ถึง
3 มิ.ย. 65
69.5
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.
1350
กายภาพบำบัดกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง
23 พ.ค. 65
ถึง
24 พ.ค. 65
15
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
13.
1734
การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04) Zoom meeting
22 พ.ค. 65
ถึง
22 พ.ค. 65
6
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
14.
1711
การประยุกต์ใช้พิลาทิสในงานกายภาพบำบัด (การปรับสมดุลร่างกาย การรักษาอาการปวดคอและหลัง และการประยุกต์ใช้ในนักวิ่ง) Zoom meeting
21 พ.ค. 65
ถึง
22 พ.ค. 65
9
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.
1697
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (Zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 พ.ค. 65
ถึง
21 พ.ค. 65
5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.
1630
Manual Therapy APBC Techniques for Lower extremity (foot and ankle)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 พ.ค. 65
ถึง
22 พ.ค. 65
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17.
1786
โครงการอบรม เรื่อง หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง) zoom meeting
20 พ.ค. 65
ถึง
20 พ.ค. 65
6
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18.
1680
การอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการรับมือกับปัญหาทางด้านบุคลิกภาพและการปรับตัวของนิสิต (zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 65
ถึง
20 พ.ค. 65
3
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19.
1701
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม Physical Therapy for Facial Aesthetic Wellbeing
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 65
ถึง
20 พ.ค. 65
4
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20.
1677
Ultrasound Imaging in Upper & Lower Extremity (Onsite+Online)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 พ.ค. 65
ถึง
15 มิ.ย. 65
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
21.
1629
Manual Therapy APBC Techniques for Lower extremity (knee pain)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 พ.ค. 65
ถึง
15 พ.ค. 65
13
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22.
1679
การอบรมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดสำหรับปัญหาเท้าและข้อเท้า (Physical Therapy in foot and ankle problems) Zoom meeting
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 พ.ค. 65
ถึง
12 พ.ค. 65
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23.
1696
Update in Heart Failure. What PT and OT Should Know?
12 พ.ค. 65
ถึง
12 พ.ค. 65
3.5
เสร็จ
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
24.
1754
โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan concepts : Course B (lower quadrant)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 65
ถึง
12 พ.ค. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25.
1729
โครงการอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2565
9 พ.ค. 65
ถึง
10 มิ.ย. 65
15
เสร็จ
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26.
1678
Conjunctive management for Facial Paralysis in Aesthetic Medicine and Physiotherapy ครั้งที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 พ.ค. 65
ถึง
8 พ.ค. 65
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27.
1710
การประยุกต์ใช้โยคะในงานกายภาพบำบัด (โยคะกับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์) Zoom Meeting
7 พ.ค. 65
ถึง
7 พ.ค. 65
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28.
1628
Manual Therapy APBC Techniques for Thoracic spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
7 พ.ค. 65
ถึง
8 พ.ค. 65
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29.
1758
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์-คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต
2 พ.ค. 65
ถึง
4 พ.ค. 65
15.25
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30.
1675
โครงการอบรม System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in elderly
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 พ.ค. 65
ถึง
31 พ.ค. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312