โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2557
โครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Exercise testing and prescription for improving cardiovascular health)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 ก.ค. 67
ถึง
12 ก.ค. 67
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.
2553
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Course for Women's Health
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 67
ถึง
10 ก.ค. 67
13
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
3.
2552
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Exercise Course for Exercise Professional: Part II
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 ก.ค. 67
ถึง
7 ก.ค. 67
12.75
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Brain Stimulations: Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and transcranial electrical stimulation (tES)” (Onsite)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ก.ค. 67
ถึง
5 ก.ค. 67
11.75
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
2569
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Brain Stimulations: Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and transcranial electrical stimulation (tES)” (online webinar)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ก.ค. 67
ถึง
5 ก.ค. 67
6.75
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
6.
2588
โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan Concepts: Course A (Upper Quadrant)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ก.ค. 67
ถึง
5 ก.ค. 67
14.33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312