โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2657
การพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพการบริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)
31 พ.ค. 67
ถึง
31 พ.ค. 67
2.58
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
2.
2428
การออกแบบและพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1
31 พ.ค. 67
ถึง
2 มิ.ย. 67
15
ส่งคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.
2587
โครงการ Sports Medicine and Exercise Science Course : 2024 “Bridging the gap from Injury, Health & Performance”
30 พ.ค. 67
ถึง
31 พ.ค. 67
13.75
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
2597
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก (hip fracture) ในระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 พ.ค. 67
ถึง
31 พ.ค. 67
21
ส่งคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.
2638
โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง ทักษะสำคัญสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 พ.ค. 67
ถึง
29 พ.ค. 67
2
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6.
2574
Spine Management : Lumbar Guideline
29 พ.ค. 67
ถึง
30 พ.ค. 67
13
ส่งคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
7.
2656
Physical Agent Modalities Easy Easy: Update and Application
26 พ.ค. 67
ถึง
26 พ.ค. 67
6.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.
2592
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Optimizing Physical Therapy in Individuals with Stroke: from clinical and evidence-based practice (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ค. 67
ถึง
25 พ.ค. 67
6
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
2646
การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ (Sandbox)
25 พ.ค. 67
ถึง
26 พ.ค. 67
13
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
10.
2640
Manipulation of The Sacroiliac Joint
25 พ.ค. 67
ถึง
25 พ.ค. 67
3.5
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
11.
2500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pain Management through Abdominal Massage: A Chinese Meridian-Based Approach in Physical Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ค. 67
ถึง
25 พ.ค. 67
6
ส่งคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
12.
2655
Physical Agent Modalities Easy Easy: Update and Application
24 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
6.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
13.
2590
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Optimizing Physical Therapy in Individuals with Stroke: from clinical and evidence-based practice (online webinar)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
12
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
14.
2578
Applied Manual Therapy Techniques for Management of Musculoskeletal Problems
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
13.75
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
15.
2579
บทบาทนักกายภาพบำบัดผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการส่งเสริมการให้นมแม่ในหญิงหลังคลอดบุตร
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
13
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
16.
2544
Integrative Myofascial Massage (การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
13
ส่งคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
17.
2636
โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง การพัฒนางานกายภาพบำบัดด้านการวิจัยและพัฒนา
23 พ.ค. 67
ถึง
24 พ.ค. 67
14.5
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี
18.
2543
การนวดเพิ่มออกซิเจนในกล้ามเนื้อ
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 67
ถึง
21 พ.ค. 67
13
ส่งคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
19.
2612
โครงการอบรมเชิงวิชาการแบบออนไลน์ เรื่อง “Innovative Technology in Rehabilitation: Peripheral Magnetic Stimulation, High Intensity Laser and Shockwave Therapy”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 พ.ค. 67
ถึง
18 พ.ค. 67
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
20.
2616
โครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ : การจัดการทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่อง Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) และ เครื่องกำเนิดคลื่นกระแทก (Shock Wave) Physical therapy management with Peripheral Magnetic Stimulation and shock wave generators
16 พ.ค. 67
ถึง
17 พ.ค. 67
12
ส่งคะแนน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21.
2626
Respiratory Therapy Concept and Pediatric Chest PT Management
16 พ.ค. 67
ถึง
16 พ.ค. 67
2
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
22.
2591
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Made Simple in Shoulder Pain”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 พ.ค. 67
ถึง
14 พ.ค. 67
13
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
23.
2490
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Joyful Movement of Activities Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 67
ถึง
11 พ.ค. 67
6
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
24.
2555
โครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation : locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 พ.ค. 67
ถึง
10 พ.ค. 67
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.
2518
การฟื้นฟูความสามารถทางการเคลื่อนไหวและการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
8 พ.ค. 67
ถึง
10 พ.ค. 67
19
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
26.
2533
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Comprehensive Physiotherapy in Stroke”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 พ.ค. 67
ถึง
9 พ.ค. 67
12
ลงคะแนน
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
27.
2622
Exercise Prescription and Supervision in People with Cardiovascular Conditions
ไปยัง Link ต้นสังกัด
7 พ.ค. 67
ถึง
7 พ.ค. 67
8
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28.
2568
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Muscle Correlation Concepts”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 พ.ค. 67
ถึง
26 พ.ค. 67
12
ส่งคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
29.
2618
โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง ทักษะการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้ และบทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) กลุ่มโรคกระดูกสะโพกหัก (fragility hip fracture)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 พ.ค. 67
ถึง
29 พ.ค. 67
7.75
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30.
2575
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน ครั้งที่ 7
4 พ.ค. 67
ถึง
5 พ.ค. 67
13.5
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31.
2448
หัวข้อ ''Real Time Ultrasound Imaging for Musculoskeletal Problem: For Beginner''
2 พ.ค. 67
ถึง
3 พ.ค. 67
12
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
32.
2449
หัวข้อ Physical therapy management in low back pain: differential diagnosis and case based approach
2 พ.ค. 67
ถึง
3 พ.ค. 67
12
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
33.
2450
หัวข้อ ''Aquatic therapy in rehabilitation: Case based Approach''
2 พ.ค. 67
ถึง
3 พ.ค. 67
12
หยุด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312