โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2567
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2515
หัวข้อที่ 3. เรื่อง Common lower limb injury: approach and management
30 มี.ค. 67
ถึง
31 มี.ค. 67
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.
2545
Functional fitness assessment: Seven functions, Seven Wonders (รุ่นที่ 2 )
30 มี.ค. 67
ถึง
31 มี.ค. 67
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3.
2586
การประชุมโครงการสมรรถนะนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย
30 มี.ค. 67
ถึง
30 มี.ค. 67
2
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
4.
2489
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Update of High Innovation for Physical Therapy: Shockwave, High Laser, RF, PMS
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 มี.ค. 67
ถึง
30 มี.ค. 67
6
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
5.
2570
การเสริมสร้างทักษะการสอนทางคลินิกและแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสำหรับผู้สูงอายุข้อสะโพกหัก
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 มี.ค. 67
ถึง
28 มี.ค. 67
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
6.
2571
SMART aging to fall prevention
26 มี.ค. 67
ถึง
27 มี.ค. 67
12
ลงคะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.
2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้กระแสไฟฟ้าทางกายภาพบาบัด ในระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาท “(The Electrotherapy Currents in Physical Therapy Treatment for Musculoskeletal and Neurological patients)”
24 มี.ค. 67
ถึง
24 มี.ค. 67
6.75
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
8.
2524
โครงการอบรมวิชาการกฎหมายงานคลินิก เรื่อง ”รู้ทัน ไร้คดี ในงานคลินิกกายภาพบำบัด”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 มี.ค. 67
ถึง
31 มี.ค. 67
10
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
9.
2514
หัวข้อที่ 2. เรื่อง กายภาพบำบัดและการประยุกต์ใช้โยคะและพิลาทิสในผู้ป่วย office syndrome
23 มี.ค. 67
ถึง
23 มี.ค. 67
6
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
2548
Mind-Body Integration: Enhancing Physical Therapy with Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Mindfulness (online)
23 มี.ค. 67
ถึง
23 มี.ค. 67
3
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.
2488
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Integrating Wellness Coaching into Physical Therapy: A Holistic Approach to Health and Wellbeing
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 มี.ค. 67
ถึง
23 มี.ค. 67
6
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
12.
2501
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Treating the Lumbopelvic-Hip Disorders: from Primal Reflex to Motor Control”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 มี.ค. 67
ถึง
22 มี.ค. 67
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
13.
2551
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Exercise Course for Exercise Professional: Part I
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 มี.ค. 67
ถึง
18 มี.ค. 67
12.25
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
14.
2507
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Concept of APBC Technique” (เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 มี.ค. 67
ถึง
16 มี.ค. 67
3
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
15.
2523
ธาราพลานามัย: เสริมสร้างมวลกระดูก ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness for Bone Density – Basic level)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 มี.ค. 67
ถึง
16 มี.ค. 67
7.5
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
16.
2565
Innovative devices for clinical management and decision making
14 มี.ค. 67
ถึง
15 มี.ค. 67
11.25
ลงคะแนน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.
2522
การออกกำลังเพิ่มสมรรถภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับหญิงตั้งครรภ์ : บนบกและในน้ำ (Exercises for Fitness and Wellbeing for Pregnancy: on land and in aqua)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 มี.ค. 67
ถึง
15 มี.ค. 67
13
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
18.
2550
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Basic Course A
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 มี.ค. 67
ถึง
16 มี.ค. 67
18.75
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
19.
2535
HA National Forum ครั้งที่ 24
13 มี.ค. 67
ถึง
15 มี.ค. 67
16.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
20.
2521
Aquatic Specific Therapy: Integrative approaches (รุ่น 2)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 มี.ค. 67
ถึง
13 มี.ค. 67
20
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
21.
2513
หัวข้อที่ 1. กายภาพบำบัดและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
9 มี.ค. 67
ถึง
10 มี.ค. 67
9
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22.
2508
โครงการอบรม เรื่อง Make Physio & Rehab Simple (but not simpler)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 มี.ค. 67
ถึง
9 มี.ค. 67
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
23.
2531
The Kinesio Taping Foundations Course
8 มี.ค. 67
ถึง
9 มี.ค. 67
14.58
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24.
2526
ประชุมวิชาการ The 60th Anniversary Orthopedic Conference 2024 (Siriraj-Chula-Chiangmai)
7 มี.ค. 67
ถึง
8 มี.ค. 67
7
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
25.
2532
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด
4 มี.ค. 67
ถึง
5 มี.ค. 67
11.83
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26.
2577
โครงการเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 13 ร่วมใจ ในบทบาทวิชาชีพเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่
4 มี.ค. 67
ถึง
4 มี.ค. 67
2
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
27.
2502
Physical Therapy Management in Shoulder Pain
2 มี.ค. 67
ถึง
2 มี.ค. 67
6.25
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28.
2482
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cognitive Behavior Approach for Health Professionals หัวข้อย่อย Essential of Cognitive Behavior Approach for Health Professionals
1 มี.ค. 67
ถึง
28 มิ.ย. 67
19
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
29.
2504
โครงการอบรมออนไลน์ มาสเตอร์คลาส เรื่อง Ultrasound Imaging in Neck & Back
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 มี.ค. 67
ถึง
31 มี.ค. 67
20
ลงคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312