โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2408
Concept of Physical Therapy Approach in Knee Impairments
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 ธ.ค. 66
ถึง
22 ธ.ค. 66
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
2.
2409
Current and Update Physical Therapy Management in Spinal Cord Injury (SCI)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 ธ.ค. 66
ถึง
22 ธ.ค. 66
13
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
3.
2410
Exercise and Physical Activity Management in Coronary Artery Diseases
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 ธ.ค. 66
ถึง
22 ธ.ค. 66
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
4.
2452
Recent Advances Technologies in Physical Therapy Equipments : Laser , ESWT, PMS, TMS, RF and Cryotherapy
21 ธ.ค. 66
ถึง
21 ธ.ค. 66
3.5
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
5.
2447
หัวข้อ ''How to apply the DNS in a clinical context?: Case based approach ''
7 ธ.ค. 66
ถึง
8 ธ.ค. 66
12
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6.
2451
หัวข้อ ''Physical therapy management in scoliosis ''
7 ธ.ค. 66
ถึง
8 ธ.ค. 66
12
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7.
2378
การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ํานมอุดตัน ครั้งที่ 6
2 ธ.ค. 66
ถึง
3 ธ.ค. 66
13.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312