โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2402
การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ Fall Prevention in Elderly: A Holistic Physical Therapy Approach
30 พ.ย. 66
ถึง
1 ธ.ค. 66
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
2.
2376
Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke Rehabilitation
30 พ.ย. 66
ถึง
30 พ.ย. 66
4.58
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.
2413
โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan Concepts: Course B (Lower Quadrant)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 พ.ย. 66
ถึง
1 ธ.ค. 66
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.
2387
โครงการอบรมความรู้เรื่องการติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 พ.ย. 66
ถึง
1 ธ.ค. 66
14.58
เสร็จ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
5.
2375
In-Depth Analysis: Recent Developments in the Clinical Application of Shockwave Therapy (SWT) and Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 พ.ย. 66
ถึง
30 พ.ย. 66
12
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6.
2426
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress and 50th Anniversary of Physical Therapy Association of Thailand หัวข้อ Health Promotion and Disability Prevention: PT Evolving Roles and Guidance of Professional Developments
25 พ.ย. 66
ถึง
26 พ.ย. 66
9
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
7.
2425
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress and 50th Anniversary of Physical Therapy Association of Thailand: Pre-Congress Workshop 3 หัวข้อ Integrating lifestyle medicine within daily physical therapy practice for superior treatment outcomes
24 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
6
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
8.
2377
Physical Therapy Management in Stroke Patients with Secondary Complications
24 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
6
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
9.
2424
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress and 50th Anniversary of Physical Therapy Association of Thailand: Pre-Congress Workshop 1 หัวข้อ Introduction to movement system impairment syndromes of the shoulder and cervical spine
23 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
13
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10.
2257
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023 ครั้งที่ 13
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.
2399
การพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดด้านสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเขต 5
23 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
12.75
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
12.
2359
อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis
22 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
20
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
13.
2361
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 10 เรื่อง ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
ไปยัง Link ต้นสังกัด
22 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
18.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
14.
2429
Integrated Exercise for Postural Control
21 พ.ย. 66
ถึง
22 พ.ย. 66
12.25
เสร็จ
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
15.
2405
โครงการ Functional Approach For Neck Pain
20 พ.ย. 66
ถึง
24 พ.ย. 66
15
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.
2393
Integrative Approach to Improve Quality of Life in Patients with Fibromyalgia for Physical Therapy: Aquatic and Land-Based Management
20 พ.ย. 66
ถึง
20 พ.ย. 66
6
เสร็จ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
17.
2390
อบรมออนไลน์ เรื่อง “Revision Anatomy of Fascia Linkage” (เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 พ.ย. 66
ถึง
19 พ.ย. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
18.
2363
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Handling Chronic Stress Pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 พ.ย. 66
ถึง
18 พ.ย. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
19.
2419
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง PT management in Falling
16 พ.ย. 66
ถึง
17 พ.ย. 66
15
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
20.
2341
ประชุมวิชาการศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล (Moving forward Ortho GJ)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
15 พ.ย. 66
ถึง
15 พ.ย. 66
5.41
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
21.
2373
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 (3rd Annual TSPTS Conference) เรื่อง Applied strength training concept for sports physical therapy and rehabilitation
13 พ.ย. 66
ถึง
14 พ.ย. 66
12
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
22.
2370
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง On the job training : Running Safety Khan XC2023
10 พ.ย. 66
ถึง
12 พ.ย. 66
13.5
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี
23.
2391
บูรณาการกายภาพบำบัดและนวดพื้นบ้านล้านนา
ไปยัง Link ต้นสังกัด
7 พ.ย. 66
ถึง
9 พ.ย. 66
20
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
24.
2362
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Art Therapy: ศิลปะบำบัดเพื่อการเยียวยาและกายภาพบำบัด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 พ.ย. 66
ถึง
5 พ.ย. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
25.
2381
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Functional fitness assessment: Seven functions, Seven Wonders
4 พ.ย. 66
ถึง
5 พ.ย. 66
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
26.
2395
โครงการอบรมความรู้เรื่องการติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method)
4 พ.ย. 66
ถึง
5 พ.ย. 66
14.58
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27.
2407
กายภาพบำบัด ผู้สูงอายุกับปัญหาปัสสาวะเล็ด (Onsite)
2 พ.ย. 66
ถึง
2 พ.ย. 66
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28.
2398
กายภาพบำบัด ผู้สูงอายุกับปัญหาปัสสาวะเล็ด (Online+onsite)
1 พ.ย. 66
ถึง
1 พ.ย. 66
4.75
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29.
2316
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ย. 66
ถึง
2 พ.ย. 66
12.75
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
30.
2343
Rehabilitation: A Road to Lifelong Well-Being
1 พ.ย. 66
ถึง
2 พ.ย. 66
11
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
31.
2382
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ครั้งที่3 เรื่อง Blood Flow Restriction Therapy in Sport & Rehabilitation
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ย. 66
ถึง
26 พ.ย. 66
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312