โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2356
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Updated evidence-based practice for physical therapy: urinary incontinence
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 ต.ค. 66
ถึง
31 ต.ค. 66
12.83
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
2383
Competency Based Assessment and Updated Chest PT; Assessment and Management
30 ต.ค. 66
ถึง
31 ต.ค. 66
11
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3.
2379
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Postural correction for Forward head Posture
28 ต.ค. 66
ถึง
28 ต.ค. 66
7.5
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.
2401
โครงการ Enhancing wound healing efficacy with High-Intensity Laser Therapy
28 ต.ค. 66
ถึง
28 ต.ค. 66
2.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5.
2365
โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานกายภาพบำบัดฉบับใหม่
28 ต.ค. 66
ถึง
28 ต.ค. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
6.
2386
Upskill & Reskill Assessment and Training for Children with Cerebral Palsy based on NDT technique
26 ต.ค. 66
ถึง
27 ต.ค. 66
8.75
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7.
2380
การตรวจประเมิน การรักษา และการออกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มอาการ work related disorder
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 ต.ค. 66
ถึง
25 ต.ค. 66
13
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
8.
2282
Manual Therapy APBC Techniques for Lumbar spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ต.ค. 66
ถึง
13 ต.ค. 66
13
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9.
2392
การประชุมวิชาการ เรื่อง Current Trends in Physical Therapy and Multidisciplinary Approaches for Children with Cerebral Palsy
11 ต.ค. 66
ถึง
12 ต.ค. 66
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.
2281
Manual Therapy APBC Techniques for Thoracic spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 ต.ค. 66
ถึง
11 ต.ค. 66
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11.
2331
Aquatic Specific Therapy : Integrative approaches (AST-IG)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ต.ค. 66
ถึง
11 ต.ค. 66
20
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
12.
2372
โครงการประชุมวิชาการ ชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 “Clinical Implication of PM 2.5 for Physical Therapy”
7 ต.ค. 66
ถึง
7 ต.ค. 66
5.5
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
13.
2320
Manual physical therapy and Holistic foot reflexology approach for improve core stabilization
7 ต.ค. 66
ถึง
7 ต.ค. 66
6
เสร็จ
นิรันดร์ดาสหคลินิก(สมทบ)
14.
2329
โครงการพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพการบริการผู้ป่วยกลุ่ม IMC เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ต.ค. 66
ถึง
6 ต.ค. 66
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
15.
2283
Manual Therapy APBC Techniques for Cervical spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 ต.ค. 66
ถึง
6 ต.ค. 66
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16.
2330
ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness for all -Basic level)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 ต.ค. 66
ถึง
6 ต.ค. 66
14
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
17.
2280
Manual Therapy APBC Techniques for Pelvis and SI joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
3 ต.ค. 66
ถึง
4 ต.ค. 66
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18.
2221
โครงการอบรมหลักสูตรอบรมการให้บริการรถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน
2 ต.ค. 66
ถึง
16 พ.ย. 66
28
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
19.
2364
Basic Mat Pilates for Physical Therapist : How to Get the Real Core
1 ต.ค. 66
ถึง
22 ต.ค. 66
21.75
เสร็จ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312