โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2175
การจัดการความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของปัญหาปวดไหล่และคอ (Management of Movement Impairments in Shoulder and Neck Pain)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 ก.ย. 66
ถึง
22 ก.ย. 66
18.25
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2.
2216
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง NeuroKinetic Therapy Level 1 (NKT)
11 ก.ย. 66
ถึง
12 ก.ย. 66
15
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312