โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2198
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดเรื่อง Key of Clinical Assessment Tool and Treatment in Shoulder Complex Problem - Current Approach
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 ส.ค. 66
ถึง
29 ส.ค. 66
13.5
อนุมัติแผน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
2.
2242
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน: ตรวจ-รักษา-เทรน (Fundamental Movement: Test-Treat-Train)
19 ส.ค. 66
ถึง
19 ส.ค. 66
6
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
3.
2194
Rehabilitation management in Palliative care
17 ส.ค. 66
ถึง
17 ส.ค. 66
1
อนุมัติแผน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
4.
2243
เรื่อง แนวคิดการจัดการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น (Respiratory physiotherapy management concept in patients with obstructive lung diseases)
8 ส.ค. 66
ถึง
8 ส.ค. 66
6
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
5.
2184
โครงการประชุมวิชาการ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว Growing together to promote well-being
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ส.ค. 66
ถึง
4 ส.ค. 66
5.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.
2236
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Scoliosis Condition
4 ส.ค. 66
ถึง
6 ส.ค. 66
21.75
อนุมัติแผน
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
7.
1972
Ultrasound Imaging in Trunk & Hip joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ส.ค. 66
ถึง
27 ส.ค. 66
20
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312