โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2170
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีความบกพร่องความสามารถทางสมอง (Physical Therapy Management in Neurological Conditions with Cognitive Impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 พ.ค. 66
ถึง
30 พ.ค. 66
3
เสร็จ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.
2215
High power LASER therapy in musculoskeletal conditions and clinical practice
29 พ.ค. 66
ถึง
29 พ.ค. 66
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.
2118
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ค. 66
ถึง
25 พ.ค. 66
3.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
2117
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 66
ถึง
23 พ.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
2173
โครงการอบรมเชิงแนวคิดพื้นฐานของการสอนทางคลินิก
23 พ.ค. 66
ถึง
23 พ.ค. 66
3
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.
2186
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเครือข่ายนักกายภาพบำบัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางกลุ่มโรค Stroke
20 พ.ค. 66
ถึง
21 พ.ค. 66
14
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.
2199
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการจัดการปัญหาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน
20 พ.ค. 66
ถึง
20 พ.ค. 66
3.33
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
8.
2129
Forward head posture and upper extremity pain syndrome
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 66
ถึง
21 พ.ค. 66
14
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.
2141
อบรมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care:IMC) ที่มีปัญหาด้านภาวะทางเดินปัสสาวะเเละอุจจาระทำงานผิดปกติจาก ระบบประสาท (Neurogenic bowel and bladder dysfunction)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
10.5
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
10.
1325
Mindfulness palliative care for physical therapy
17 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
19.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.
1395
ทักษะระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน
15 พ.ค. 66
ถึง
26 พ.ค. 66
55.25
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.
2169
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy) เรื่อง กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy : Evidence-Based Research to Practice)
15 พ.ค. 66
ถึง
26 พ.ค. 66
58
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.
1727
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (webinar)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.75
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
14.
1728
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (workshop)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.91
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
15.
2066
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
12 พ.ค. 66
ถึง
20 พ.ค. 66
9
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.
2148
โครงการอบรม เรื่อง Screening and Physical Therapy management in pre-hypertension
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
3
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
17.
2070
Cardiac Rehabilitation for Physiotherapist
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
18.
2069
Standardized Outcome Measures for Adults with Neurological Conditions
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
19.
2152
การพัฒนาบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการสร้างเสริมสุขภาพ
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
12
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
20.
1482
Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice รุ่นที่ 1
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
16
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
21.
2071
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 4
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
20.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22.
2057
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีÉตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
8 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
27.5
เสร็จ
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.
2182
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Hip Fracture management: Getting ready for the IMC service system
7 พ.ค. 66
ถึง
7 พ.ค. 66
3.25
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
24.
2181
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Movement System Impairment in Lumbar Syndrome
6 พ.ค. 66
ถึง
6 พ.ค. 66
3
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
25.
2051
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Aquatic fitness : Ai Chi for all
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 พ.ค. 66
ถึง
13 พ.ค. 66
12
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
26.
2092
Dealing with Dementia
5 พ.ค. 66
ถึง
5 พ.ค. 66
3
เสร็จ
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
27.
2128
โครงการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม (Concepts for Physical Therapy Management in Facial Aesthetic Well-being)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
3 พ.ค. 66
ถึง
3 พ.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
28.
2105
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
1 พ.ค. 66
6.33
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
29.
1970
Ultrasound Imaging in knee & Ankle
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
30 พ.ค. 66
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312