โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2170
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีความบกพร่องความสามารถทางสมอง (Physical Therapy Management in Neurological Conditions with Cognitive Impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 พ.ค. 66
ถึง
30 พ.ค. 66
3
อนุมัติแผน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.
2215
High power LASER therapy in musculoskeletal conditions and clinical practice
29 พ.ค. 66
ถึง
29 พ.ค. 66
6
ส่งคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.
2118
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ค. 66
ถึง
25 พ.ค. 66
3.5
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
2117
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Module 3 เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 พ.ค. 66
ถึง
23 พ.ค. 66
6
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
2173
โครงการอบรมเชิงแนวคิดพื้นฐานของการสอนทางคลินิก
23 พ.ค. 66
ถึง
23 พ.ค. 66
3
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.
2186
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเครือข่ายนักกายภาพบำบัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางกลุ่มโรค Stroke
20 พ.ค. 66
ถึง
21 พ.ค. 66
14
ส่งคะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.
2199
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการจัดการปัญหาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน
20 พ.ค. 66
ถึง
20 พ.ค. 66
3.33
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
8.
2129
Forward head posture and upper extremity pain syndrome
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 พ.ค. 66
ถึง
21 พ.ค. 66
14
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.
2210
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Updated clinical practice with Radial and Focused shock wave therapy (webinar)
19 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
3
เลื่อน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
10.
2211
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Updated clinical practice with Radial and Focused shock wave therapy (onsite workshop)
19 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
3
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
11.
2141
อบรมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care:IMC) ที่มีปัญหาด้านภาวะทางเดินปัสสาวะเเละอุจจาระทำงานผิดปกติจาก ระบบประสาท (Neurogenic bowel and bladder dysfunction)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
10.5
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
12.
1325
Mindfulness palliative care for physical therapy
17 พ.ค. 66
ถึง
19 พ.ค. 66
19.5
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.
1395
ทักษะระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน
15 พ.ค. 66
ถึง
26 พ.ค. 66
55.25
ส่งคะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.
2169
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy) เรื่อง ''กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ'' (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy : Evidence-Based Research to Practice)
15 พ.ค. 66
ถึง
26 พ.ค. 66
58
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.
1727
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (webinar)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
16.
1728
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser) ในการรักษาทางกายภาพบำบัด (workshop)
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
2.91
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17.
2066
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
12 พ.ค. 66
ถึง
20 พ.ค. 66
9
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18.
2148
โครงการอบรม เรื่อง Screening and Physical Therapy management in pre-hypertension
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
3
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
19.
2070
Cardiac Rehabilitation for Physiotherapist
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
ส่งคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
20.
2069
Standardized Outcome Measures for Adults with Neurological Conditions
ไปยัง Link ต้นสังกัด
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
13.5
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
21.
2152
การพัฒนาบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการสร้างเสริมสุขภาพ
11 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
12
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
22.
1482
Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice รุ่นที่ 1
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
16
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
23.
2071
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 4
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 พ.ค. 66
ถึง
10 พ.ค. 66
20.5
ส่งคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24.
2057
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีÉตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
8 พ.ค. 66
ถึง
12 พ.ค. 66
27.5
ส่งคะแนน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25.
2182
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Hip Fracture management: Getting ready for the IMC service system
7 พ.ค. 66
ถึง
7 พ.ค. 66
3.25
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
26.
2181
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Movement System Impairment in Lumbar Syndrome
6 พ.ค. 66
ถึง
6 พ.ค. 66
3
ส่งคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
27.
2051
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Aquatic fitness : Ai Chi for all
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 พ.ค. 66
ถึง
13 พ.ค. 66
12
ส่งคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
28.
2092
Dealing with Dementia
5 พ.ค. 66
ถึง
5 พ.ค. 66
3
ส่งคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
29.
2128
โครงการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม (Concepts for Physical Therapy Management in Facial Aesthetic Well-being)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
3 พ.ค. 66
ถึง
3 พ.ค. 66
6
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30.
2105
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” (Onsite Workshop)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
1 พ.ค. 66
6.33
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
31.
1970
Ultrasound Imaging in knee & Ankle
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 พ.ค. 66
ถึง
30 พ.ค. 66
20
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312