โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2025
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Everything you need to know about “Office Syndrome”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 มี.ค. 66
ถึง
31 มี.ค. 66
12
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
2100
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS): Basic Course A
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 มี.ค. 66
ถึง
1 เม.ย. 66
18.25
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
3.
2000
นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล (Disruptive Innovation in Medicine)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
29 มี.ค. 66
ถึง
31 มี.ค. 66
15
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
4.
1579
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบำบัด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 มี.ค. 66
ถึง
30 มี.ค. 66
20
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
5.
2094
การพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต ๒ บทบาทการทำงานของนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
27 มี.ค. 66
ถึง
28 มี.ค. 66
12
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
6.
1982
การประยุกต์ใช้ High Intensity Interval Training ในงานกายภาพบำบัด
25 มี.ค. 66
ถึง
25 มี.ค. 66
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.
2084
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ SAH International Conference 2023 ''New Trends in Health Sciences : Medical Innovation and Technologies''
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 มี.ค. 66
ถึง
25 มี.ค. 66
6
เสร็จ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.
1938
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist (onsite workshop)
24 มี.ค. 66
ถึง
24 มี.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
2021
โครงการอบรมพัฒนาวิชาการและแนวทางการดูแลทางกายภาพบำบัดผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่ (Shoulder Lesion) ในเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
24 มี.ค. 66
ถึง
24 มี.ค. 66
7
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10.
2121
โครงการประชุมวิชาการ The 7 th Siriraj Stroke Conference
24 มี.ค. 66
ถึง
27 มี.ค. 66
15
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
11.
1864
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การหายใจสู่การควบคุมการทรงท่า
23 มี.ค. 66
ถึง
25 มี.ค. 66
16.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.
1886
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC)
20 มี.ค. 66
ถึง
29 มี.ค. 66
60
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
13.
2009
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Physical Therapy for Patients with Depression & Chronic Pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มี.ค. 66
ถึง
19 มี.ค. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
14.
1981
การใช้แบบประเมินมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
18 มี.ค. 66
ถึง
18 มี.ค. 66
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.
1937
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist (webinar)
17 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
16.
2061
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 มี.ค. 66
ถึง
18 มี.ค. 66
14.58
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17.
2059
ประชุมวิชาการการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักกายภาพบำบัด
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
6
เสร็จ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
18.
1951
ประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 The Next Wave of Health Sciences and Innovation
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19.
2042
Rehabilitation and wellness: Prehabilitation for Breast Cancer Surgeries
16 มี.ค. 66
ถึง
16 มี.ค. 66
2
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
20.
2056
โครงการอบรมเชิงวิชาการ ประจ าปี 2566 เรื่อง การฟื้นฟูก้าวหน้าผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
16 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
11.25
เสร็จ
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.
2063
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานเรื่อง การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ กลุ่ม A
ไปยัง Link ต้นสังกัด
15 มี.ค. 66
ถึง
2 เม.ย. 66
10.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
22.
2073
HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง Synergy for Safety and Well-being
15 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
16.5
เสร็จ
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
23.
2008
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Electrical Stimulation for Pain Relief
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มี.ค. 66
ถึง
12 มี.ค. 66
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
24.
2039
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก การอบรมออนไลน์ (Virtual Conference) เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดและการให้บริการกายภาพบำบัด และกายภาพบำบัดบัดในผู้ป่วยหลังหลวม (Lumbar Instability)
10 มี.ค. 66
ถึง
10 มี.ค. 66
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
25.
2068
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Postural control training in all five levels of children with cerebral palsy: update conceptual framework and practice
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 มี.ค. 66
ถึง
10 มี.ค. 66
15
เสร็จ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
26.
2002
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อ “เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 มี.ค. 66
ถึง
31 พ.ค. 66
51
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27.
1968
Blood Flow Restriction Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 มี.ค. 66
ถึง
26 มี.ค. 66
19.75
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312