โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2566
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1938
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist (onsite workshop)
24 มี.ค. 66
ถึง
24 มี.ค. 66
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1886
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC)
20 มี.ค. 66
ถึง
29 มี.ค. 66
60
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3.
1937
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist (webinar)
17 มี.ค. 66
ถึง
17 มี.ค. 66
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312