โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2012
Therapist and Therapeutic Devices for Pain Management in Private Physical Therapy Wellness Clinic
ไปยัง Link ต้นสังกัด
28 ก.พ. 66
ถึง
1 มี.ค. 66
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
2030
High power LASER therapy in Joint degenerative diseasevand Nerve root irritation
28 ก.พ. 66
ถึง
3 มี.ค. 66
4
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
3.
2038
Relevance of Nutrition in Physical Therapy
27 ก.พ. 66
ถึง
27 ก.พ. 66
3.5
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4.
1947
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2 (Onsite Workshop)
25 ก.พ. 66
ถึง
25 ก.พ. 66
6.66
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1946
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2 (Webinar)
24 ก.พ. 66
ถึง
24 ก.พ. 66
5.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
6.
2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีความสุขที่ยั่งยืน
20 ก.พ. 66
ถึง
20 ก.พ. 66
6.5
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
7.
2033
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Physical Therapy in Obesity
19 ก.พ. 66
ถึง
19 ก.พ. 66
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
8.
1967
Art of ELASTOGRAPHY in MSK Ultrasound
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 ก.พ. 66
ถึง
19 ก.พ. 66
6
ลงคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
9.
2104
Soft tissue mobilization for office syndrome
17 ก.พ. 66
ถึง
17 ก.พ. 66
3
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
1824
โครงการอบรมผู้ประเมินบทความวิชาการ
12 ก.พ. 66
ถึง
12 ก.พ. 66
5.5
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
11.
2010
Pediatric training : assessment and management
12 ก.พ. 66
ถึง
26 ก.พ. 66
28.5
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
12.
2034
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง การออกแบบการออกกำลังกายเพื่อลดปวด
6 ก.พ. 66
ถึง
7 ก.พ. 66
14
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
13.
2028
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Movement System Impairment in Shoulder Pain
5 ก.พ. 66
ถึง
5 ก.พ. 66
3.33
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
14.
1960
การอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PA-QA-01)
4 ก.พ. 66
ถึง
11 ก.พ. 66
8
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
15.
1996
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Postural correction for forward head posture (Zoom meeting)
2 ก.พ. 66
ถึง
3 ก.พ. 66
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
16.
2013
Exercise Management in People with Cardiovascular Conditions
1 ก.พ. 66
ถึง
4 ก.พ. 66
22.75
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312