โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1947
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2 (Onsite Workshop)
25 ก.พ. 66
ถึง
25 ก.พ. 66
6.66
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1946
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2 (Webinar)
24 ก.พ. 66
ถึง
24 ก.พ. 66
5.75
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
1960
การอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PA-QA-01)
4 ก.พ. 66
ถึง
11 ก.พ. 66
8
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312