โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2035
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง ว.2 กระทรวงสาธารณสุข
28 ม.ค. 66
ถึง
28 ม.ค. 66
3
ลงคะแนน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
2.
2006
ประชุมวิชาการ TOSSM สัญจร [Meet The North]
26 ม.ค. 66
ถึง
27 ม.ค. 66
6.8
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3.
1939
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเรื่อง จากทักษะสู่การจัดตั้งคลินิกและหน่วยเวียนศีรษะบ้านหมุน สำหรับนักกายภาพบำบัด (FROM SKILL TO VESTIBULAR REHABILITATION CLINIC/UNIT)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 ม.ค. 66
ถึง
27 ม.ค. 66
21
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.
1980
Introduction to the Schroth Best Practice® for scoliosis
21 ม.ค. 66
ถึง
21 ม.ค. 66
6
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
1979
การออกกำลังกายแบบพิลาทิสในผู้ที่มีภาวะ Long-covid
14 ม.ค. 66
ถึง
14 ม.ค. 66
6
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.
1438
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Fascia The Body Wrap; Idea for Identify Posture
14 ม.ค. 66
ถึง
14 ม.ค. 66
7
ลงคะแนน
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
7.
1924
โครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง Cervicogenic headache
12 ม.ค. 66
ถึง
13 ม.ค. 66
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
8.
1957
โครงการอบรม เรื่อง Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 ม.ค. 66
ถึง
15 ม.ค. 66
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312