โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1939
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเรื่อง จากทักษะสู่การจัดตั้งคลินิกและหน่วยเวียนศีรษะบ้านหมุน สำหรับนักกายภาพบำบัด (FROM SKILL TO VESTIBULAR REHABILITATION CLINIC/UNIT)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 ม.ค. 66
ถึง
27 ม.ค. 66
21
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.
1924
โครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง Cervicogenic headache
12 ม.ค. 66
ถึง
13 ม.ค. 66
12
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312