โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1945
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง Physical Therapy management in patient with Spinal cord injury: evidence based on true experience
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 ธ.ค. 65
ถึง
24 ธ.ค. 65
3
อนุมัติแผน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.
1943
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Blood Flow Restriction Training in Athletic Performance and Clinical Musculoskeletal Rehabilitation
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 ธ.ค. 65
ถึง
23 ธ.ค. 65
3
อนุมัติแผน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1922
Exercise is Medicine: Shoulder and Scapular Problem in Athletes
19 ธ.ค. 65
ถึง
20 ธ.ค. 65
10.33
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.
1920
อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ํานมอุดตัน ครั้งที่4
17 ธ.ค. 65
ถึง
18 ธ.ค. 65
15.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5.
1941
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrative Physical Therapy Intervention for Stroke Patient
15 ธ.ค. 65
ถึง
16 ธ.ค. 65
11.67
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
6.
1910
โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan concepts : Course A (upper quadrant) 2022
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 ธ.ค. 65
ถึง
9 ธ.ค. 65
14.33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7.
1916
Perspective of Integrative approach to improve Quality of life in Stroke
ไปยัง Link ต้นสังกัด
6 ธ.ค. 65
ถึง
8 ธ.ค. 65
18
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.
1952
โครงการประชุมวิชาการ 40 ปี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Return to claim the throne Physical Therapy KKU
1 ธ.ค. 65
ถึง
2 ธ.ค. 65
13
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.
1918
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (The 4th International Educational Symposium in Balance Diagnostic Tests and Rehabilitation): Module 2 – Vestibular Rehabilitation
1 ธ.ค. 65
ถึง
2 ธ.ค. 65
12.75
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10.
1919
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (The 4th International Educational Symposium in Balance Diagnostic Tests and Rehabilitation): Workshop – Practical Management of Patients with BPPV
1 ธ.ค. 65
ถึง
1 ธ.ค. 65
3
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
11.
1911
Physical therapy management for running injury (zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ธ.ค. 65
ถึง
1 ธ.ค. 65
6
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12.
1356
การใช้ทักษะ Facilitator for non-technical skills
1 ธ.ค. 65
ถึง
2 ธ.ค. 65
13
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.
1909
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2 )
1 ธ.ค. 65
ถึง
2 ธ.ค. 65
14.5
อนุมัติแผน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312