โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1917
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (The 4th International Educational Symposium in Balance Diagnostic Tests and Rehabilitation): Module 1 – Vestibular Diagnostic Tests
29 พ.ย. 65
ถึง
30 พ.ย. 65
11.5
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2.
1933
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก เรื่อง Radial Shockwave Therapy
28 พ.ย. 65
ถึง
28 พ.ย. 65
6.25
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.
1908
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning / KT3)
25 พ.ย. 65
ถึง
26 พ.ย. 65
14.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1932
โครงการอบรม เรื่อง Physical therapy management in Stroke patients: evidence based from true experience ( zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
25 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
3
อนุมัติแผน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.
1853
โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 11
23 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
15
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
6.
1936
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับสมดุลของกล้ามเนื้อและการหายใจกับอาการปวดบริเวณเอว เชิงกรานและสะโพก
23 พ.ย. 65
ถึง
25 พ.ย. 65
21
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.
1944
โครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ..ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 3
22 พ.ย. 65
ถึง
23 พ.ย. 65
5
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
8.
1926
ประชุมวิชาการเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง IMC for the future
19 พ.ย. 65
ถึง
19 พ.ย. 65
6.5
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลขอนแก่น
9.
1921
โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด” รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 พ.ย. 65
ถึง
18 พ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.
1749
Understanding radiologist report: musculoskeletal, neuroimaging and cardiopulmonary in PT practice (Zoom Webinar)
12 พ.ย. 65
ถึง
13 พ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
11.
1956
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
11 พ.ย. 65
ถึง
11 พ.ย. 65
6
อนุมัติแผน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
12.
1907
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) and Physical Activity Assessments: Updated Technology in Laboratory and Field tests
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 พ.ย. 65
ถึง
11 พ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.
1955
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
10 พ.ย. 65
ถึง
10 พ.ย. 65
4.75
อนุมัติแผน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
14.
1954
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 ''How Education sector responds to VUCA Health System''
9 พ.ย. 65
ถึง
9 พ.ย. 65
5
อนุมัติแผน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312