โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1309
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Exercise Course for Exercise Professionals: Part I
26 ก.ย. 65
ถึง
27 ก.ย. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
2.
1868
“Magnetic Stimulation Therapy for Neurological and Musculoskeletal Conditions”
24 ก.ย. 65
ถึง
25 ก.ย. 65
10.5
เสร็จ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
3.
1308
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B
23 ก.ย. 65
ถึง
25 ก.ย. 65
18.3
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
1307
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A
19 ก.ย. 65
ถึง
21 ก.ย. 65
18.8
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
5.
1885
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ultrasound Imaging in Upper & Lower Extremities
19 ก.ย. 65
ถึง
20 ก.ย. 65
13
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
6.
1604
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 3 ( onsite workshop)
16 ก.ย. 65
ถึง
16 ก.ย. 65
5.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7.
1606
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 3 (webinar)
15 ก.ย. 65
ถึง
15 ก.ย. 65
5.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
8.
1450
Update Heart Network for Cardiac Rehabilitation
15 ก.ย. 65
ถึง
16 ก.ย. 65
14
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9.
1843
Postural Analysis and Adjustment 2022
13 ก.ย. 65
ถึง
13 ก.ย. 65
6.5
เสร็จ
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
10.
1876
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers
11 ก.ย. 65
ถึง
2 ต.ค. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
11.
1887
โครงการอบรม เรื่อง Functional Approach Physical Therapy Management
9 ก.ย. 65
ถึง
17 ก.ย. 65
13.66
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.
1872
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Modified Maitland Concept และ กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม (Physical Therapy in Lumbar Instability)
9 ก.ย. 65
ถึง
16 ก.ย. 65
12
เสร็จ
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
13.
1869
The Effectiveness of Combined Shockwave Therapy and Other Modalities
9 ก.ย. 65
ถึง
10 ก.ย. 65
10.58
เสร็จ
สหคลินิก ฟิกส์มี เวชกรรมและกายภาพบำบัด
14.
1306
Visceral Manipulation II
8 ก.ย. 65
ถึง
11 ก.ย. 65
25.8
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
15.
1875
Aquatic Specific Therapy (AST-M) รุ่น 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
4 ก.ย. 65
ถึง
18 ก.ย. 65
26
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
16.
1305
Visceral Manipulation I
3 ก.ย. 65
ถึง
6 ก.ย. 65
25.8
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
17.
1881
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีกระดูกหักจากการบาดเจ็บและข้อหลุด และการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยตัดขา
1 ก.ย. 65
ถึง
1 ก.ย. 65
6
เสร็จ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
18.
1859
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ เรื่อง Ultrasound Imaging in L-Spine Abdominal & Hip joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ก.ย. 65
ถึง
15 ก.ย. 65
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312