โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1604
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 3 ( onsite workshop)
16 ก.ย. 65
ถึง
16 ก.ย. 65
5.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1606
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 3 (webinar)
15 ก.ย. 65
ถึง
15 ก.ย. 65
5.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
1579
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบำบัด
12 ก.ย. 65
ถึง
14 ก.ย. 65
20
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312