โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1761
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Biomechanic causes of Flat Foot and Heel Pain, How can PT analyse and treat?
21 ส.ค. 65
ถึง
28 ส.ค. 65
12
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
2.
1747
Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist ( Zoom Webinar)
20 ส.ค. 65
ถึง
27 ส.ค. 65
12
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
3.
1827
การพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดด้านภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เขต 5
17 ส.ค. 65
ถึง
19 ส.ค. 65
15
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
4.
1759
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Physical Therapy and Alternative Management for Cancer
12 ส.ค. 65
ถึง
13 ส.ค. 65
12
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
5.
1802
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการพูดและการกลืนเบื้องต้นในผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
9 ส.ค. 65
ถึง
11 ส.ค. 65
20.5
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
6.
1824
โครงการอบรมผู้ประเมินบทความวิชาการ
6 ส.ค. 65
ถึง
6 ส.ค. 65
5.3
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
7.
1792
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022
2 ส.ค. 65
ถึง
3 ส.ค. 65
11.16
อนุมัติแผน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
8.
1751
Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription
1 ส.ค. 65
ถึง
15 ส.ค. 65
14.8
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.
1788
โครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก (Wellbeing volume III: exercise prescription and nutrition for weight management)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ส.ค. 65
ถึง
19 ส.ค. 65
12.8
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.
1826
โครงการพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ส.ค. 65
ถึง
2 ส.ค. 65
12
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312