โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1870
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)”
31 ส.ค. 65
ถึง
2 ก.ย. 65
16.33
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1431
Cardiac rehabilitation: From Theory to Practice
31 ส.ค. 65
ถึง
1 ก.ย. 65
12.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3.
1825
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สำหรับแพทย์และนักกายภาพบำบัด) เรื่อง ''The Current Approach of Physiotherapy Intervention for Pain & Tissue Healing 2022 / And The Most Common Injury in Runners'' ครั้งที่ 2
29 ส.ค. 65
ถึง
1 ก.ย. 65
26
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1857
การอบรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมทัศนคติการเป็นผู้นำที่ดี
29 ส.ค. 65
ถึง
30 ส.ค. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
5.
1863
โครงการอบรม เรื่อง Breast Surgery Care
27 ส.ค. 65
ถึง
27 ส.ค. 65
3.5
เสร็จ
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
6.
1867
การประชุมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในนักวิ่ง (Test Treat and Train in runner)
27 ส.ค. 65
ถึง
28 ส.ค. 65
11.5
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
7.
1858
Blood Flow Restriction Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
27 ส.ค. 65
ถึง
28 ส.ค. 65
12
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
8.
1861
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Intensive Aquatic Specific Therapy: Neurological Approach
ไปยัง Link ต้นสังกัด
26 ส.ค. 65
ถึง
27 ส.ค. 65
13
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
9.
1850
โครงการอบรม เรื่อง Principles of Shockwave Therapy
22 ส.ค. 65
ถึง
22 ส.ค. 65
5.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
1761
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Biomechanic causes of Flat Foot and Heel Pain, How can PT analyse and treat?
21 ส.ค. 65
ถึง
28 ส.ค. 65
12
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
11.
1862
โครงการอบรม เรื่อง การปรับสมดุลของกล้ามเนื้อและการหายใจกับอาการปวดบริเวณเอว เชิงกรานและสะโพก
20 ส.ค. 65
ถึง
21 ส.ค. 65
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.
1747
Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist ( Zoom Webinar)
20 ส.ค. 65
ถึง
27 ส.ค. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
13.
1827
การพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดด้านภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เขต 5
17 ส.ค. 65
ถึง
19 ส.ค. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
14.
1856
การพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดสำหรับการบริหารงานกายภาพบำบัด เครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 7
16 ส.ค. 65
ถึง
17 ส.ค. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
15.
1759
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Physical Therapy and Alternative Management for Cancer
12 ส.ค. 65
ถึง
13 ส.ค. 65
12
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
16.
1840
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
10 ส.ค. 65
ถึง
11 ส.ค. 65
13.75
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
17.
1802
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการพูดและการกลืนเบื้องต้นในผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
9 ส.ค. 65
ถึง
11 ส.ค. 65
20.5
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
18.
1839
อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ
8 ส.ค. 65
ถึง
9 ส.ค. 65
12.25
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
19.
1880
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทปผ้าบำบัดเบื้องต้นสำหรับลดปวดเพิ่มการเคลื่อนไหวและการกีฬา
6 ส.ค. 65
ถึง
7 ส.ค. 65
10
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20.
1855
Siriraj Conference in Medicine and Public Health (SICMPH2022)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 ส.ค. 65
ถึง
5 ส.ค. 65
1.5
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
21.
1848
โครงการ The 1st Prince of Songkla University International Conference on Physical Therapy
3 ส.ค. 65
ถึง
5 ส.ค. 65
17
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22.
1792
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022
2 ส.ค. 65
ถึง
3 ส.ค. 65
11.16
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
23.
1873
โครงการอบรมนักกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดทางการกีฬาขั้นกลาง
1 ส.ค. 65
ถึง
5 ส.ค. 65
30
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
24.
1751
Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription
1 ส.ค. 65
ถึง
15 ส.ค. 65
14.8
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25.
1788
โครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก (Wellbeing volume III: exercise prescription and nutrition for weight management)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ส.ค. 65
ถึง
19 ส.ค. 65
12.8
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26.
1826
โครงการพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ส.ค. 65
ถึง
2 ส.ค. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312