โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1736
กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ ๒
30 ก.ค. 65
ถึง
27 ส.ค. 65
42
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
1806
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Approaches for Sport Landing Performance
30 ก.ค. 65
ถึง
31 ก.ค. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
3.
1842
Blood Flow Restriction Training: Faster Recovery to Better Performance
30 ก.ค. 65
ถึง
31 ก.ค. 65
12.25
เสร็จ
สหคลินิก ฟิกส์มี เวชกรรมและกายภาพบำบัด
4.
1798
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments,Fundamental Concepts and Techniques/ KT1-2 ) ครั้งที่ 2
29 ก.ค. 65
ถึง
30 ก.ค. 65
14.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1785
โครงการอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
25 ก.ค. 65
ถึง
5 ส.ค. 65
58
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
6.
1803
โครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care: IMC) เขตสุขภาพที่ 2
25 ก.ค. 65
ถึง
27 ก.ค. 65
20.5
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
7.
1454
การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด
25 ก.ค. 65
ถึง
26 ก.ค. 65
15
เสร็จ
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี
8.
1784
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation (onsite workshop)
23 ก.ค. 65
ถึง
23 ก.ค. 65
6.67
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1805
โครงการอบรม เรื่อง Clinical decision making for knee pain management (zoom meeting)
23 ก.ค. 65
ถึง
23 ก.ค. 65
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
10.
1831
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบอีสานจ๊าบ (Isan-JAP style senior citizen in community health care)
23 ก.ค. 65
ถึง
24 ก.ค. 65
14
เสร็จ
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.
1851
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (zoom meeting)
21 ก.ค. 65
ถึง
22 ก.ค. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12.
1819
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง Breathing and postural correction for upper and lower crossed syndrome
21 ก.ค. 65
ถึง
22 ก.ค. 65
12
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
13.
1830
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้สูงอายุให้สมาร์ทและมีสุขภาพดี Geriatric rehabilitation to smart and healthy aging ( zoom meeting)
20 ก.ค. 65
ถึง
21 ก.ค. 65
11.25
เสร็จ
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.
1818
โครงการอบรมผ่านระบบ Zoom เรื่อง เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด
19 ก.ค. 65
ถึง
20 ก.ค. 65
5
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
15.
1829
2022 The Joint Symposium ''Integrating Health Promotion, Medicine, and Innovative Technology''
18 ก.ค. 65
ถึง
19 ก.ค. 65
8.25
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.
1762
Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic “Next Normal Approach for Elderly”
18 ก.ค. 65
ถึง
19 ก.ค. 65
11.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17.
1601
Aquatic fitness : Moving waves below waist (AQF-BWM) รุ่นที่ 1
17 ก.ค. 65
ถึง
24 ก.ค. 65
8
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
18.
1783
โครงการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation (Webinar)
16 ก.ค. 65
ถึง
16 ก.ค. 65
5.75
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
19.
1804
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาหัวข้องานวิจัยตามหลัก PICO (zoom meeting)
16 ก.ค. 65
ถึง
17 ก.ค. 65
11
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
20.
1686
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด
16 ก.ค. 65
ถึง
23 ก.ค. 65
15
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
21.
1789
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง High Power Laser Therapy in Neuropathic Pain
11 ก.ค. 65
ถึง
11 ก.ค. 65
5
เสร็จ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
22.
1801
ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “RUNwithPhysio#1” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10 ก.ค. 65
ถึง
10 ก.ค. 65
2.33
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
23.
1799
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง PT Perspective on running injury: assessment and management
9 ก.ค. 65
ถึง
10 ก.ค. 65
8.33
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
24.
1800
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Functional Movement Rehabilitation Clinical Perspective: “From Now to Next”
9 ก.ค. 65
ถึง
10 ก.ค. 65
9.5
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
25.
1820
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “Movement Subsystem”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 65
ถึง
9 ก.ค. 65
4
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
26.
1821
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หัวข้อที่ 3 เรื่อง Breastfeeding Miracle by Physiotherapy: Evidence based from true experience
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 65
ถึง
9 ก.ค. 65
3
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
27.
1809
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กายภาพบำบัดในกลุ่มเด็กสมองพิการ
7 ก.ค. 65
ถึง
8 ก.ค. 65
12
เสร็จ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
28.
1693
Patellofemeral Pain Management
ไปยัง Link ต้นสังกัด
5 ก.ค. 65
ถึง
19 ก.ค. 65
3.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29.
1748
Clinical palpation & assessment skill in depth for PT ( Zoom Webinar)
2 ก.ค. 65
ถึง
3 ก.ค. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
30.
1794
อบรมวิชาการ เรื่อง บทบาทนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในสังคมสูงอายุ ( zoom meeting)
1 ก.ค. 65
ถึง
1 ก.ค. 65
6
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312