โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1854
โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 65
ถึง
2 ก.ค. 65
32.5
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
2.
1787
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น
27 มิ.ย. 65
ถึง
1 ก.ค. 65
33
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
1790
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สำหรับแพทย์และนักกายภาพบำบัด) เรื่อง The Current Approach of Physiotherapy Intervention for Pain & Tissue Healing 2022 / And The Most Common Injury in Runners
27 มิ.ย. 65
ถึง
30 มิ.ย. 65
26
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1791
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Electroanalgesia in pain management
ไปยัง Link ต้นสังกัด
26 มิ.ย. 65
ถึง
26 มิ.ย. 65
3.25
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
5.
1712
การใช้แบบประเมินมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Zoom meeting
25 มิ.ย. 65
ถึง
25 มิ.ย. 65
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.
1738
Physical Therapy management in POST COVID-19
25 มิ.ย. 65
ถึง
26 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7.
1849
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ( zoom meeting)
25 มิ.ย. 65
ถึง
25 มิ.ย. 65
3.5
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
8.
1793
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง Physical therapy management in neck pain: evidence base from the clinic
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
3
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9.
1460
Innovative Technologies for Health Promotion in Physical Therapy
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
เลื่อน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
1771
โครงการอบรม เรื่อง ถอดบทเรียนงานวิจัย แก้ไข Office Syndrome
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12.5
เลื่อน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.
1676
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Theoretical neuromuscular approach to clinical application
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.
1757
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Parkinson Rehabilitation from Basic to Advance
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.
1822
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ (zoom meeting)
23 มิ.ย. 65
ถึง
23 มิ.ย. 65
5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
14.
1775
คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ตุลาคม 2564 และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 รุ่นที่ 2
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
11.75
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
15.
1765
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาล
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลยะลา
16.
1767
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice” (webinar)
21 มิ.ย. 65
ถึง
21 มิ.ย. 65
2.83
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17.
1768
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice” (onsite workshop)
21 มิ.ย. 65
ถึง
21 มิ.ย. 65
2.83
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
18.
1755
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IMC Stroke: From Theory To Practice
20 มิ.ย. 65
ถึง
21 มิ.ย. 65
13
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
19.
1760
การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบําบัดหลังการศัลยกรรมเสริมหน้าอก
18 มิ.ย. 65
ถึง
19 มิ.ย. 65
13.25
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20.
1741
Physical dimensions of aging and PT management ( Zoom Webinar)
18 มิ.ย. 65
ถึง
19 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
21.
1774
คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ตุลาคม 2564 และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 รุ่นที่1
16 มิ.ย. 65
ถึง
17 มิ.ย. 65
11.75
เสร็จ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
22.
1750
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด (พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 “Physical therapy management in Benign Paroxysmal Positional Vertigo”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
15 มิ.ย. 65
ถึง
15 มิ.ย. 65
3.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
23.
1817
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะกลาง (Intermediate Care)
15 มิ.ย. 65
ถึง
17 มิ.ย. 65
19.5
เสร็จ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
24.
1692
Rehabilitation Training for ACL Reconstruction
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 มิ.ย. 65
ถึง
5 ก.ค. 65
4
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25.
1756
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านและแปรผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการประเมินผลการรักษาทางกายภาพบำบัดทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปอด
14 มิ.ย. 65
ถึง
22 ก.ค. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
26.
1781
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมรรถภาพทางการแพทย์
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 มิ.ย. 65
ถึง
14 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27.
1816
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและการประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
13 มิ.ย. 65
ถึง
14 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
28.
1447
Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): Primary Body Center Stabilizer (lumbopelvic) pain to pedis
12 มิ.ย. 65
ถึง
3 ก.ค. 65
24.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29.
1777
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration
11 มิ.ย. 65
ถึง
11 มิ.ย. 65
6
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30.
1611
ประชุมวิชาการ International Physical Therapy Research Symposium 2022 (ออนไลน์)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 มิ.ย. 65
ถึง
9 มิ.ย. 65
5.3
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31.
1689
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 มิ.ย. 65
ถึง
10 มิ.ย. 65
15
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
32.
1394
Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy
8 มิ.ย. 65
ถึง
10 มิ.ย. 65
21
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33.
1782
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง The Science of Successful Ageing: From Physiopharmacological Perspectives and Beyond
ไปยัง Link ต้นสังกัด
8 มิ.ย. 65
ถึง
10 มิ.ย. 65
12.8
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
34.
1396
การแก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
6 มิ.ย. 65
ถึง
7 มิ.ย. 65
13.3
เสร็จ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35.
1691
1 มิ.ย. 65
ถึง
22 มิ.ย. 65
4
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36.
1752
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง Musculoskeletal Activated in Movement Impairment (Online)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 มิ.ย. 65
ถึง
2 มิ.ย. 65
12
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312