โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1854
โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 65
ถึง
2 ก.ค. 65
32.5
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลขอนแก่น
2.
1787
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น
27 มิ.ย. 65
ถึง
1 ก.ค. 65
33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
1790
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สำหรับแพทย์และนักกายภาพบำบัด) เรื่อง The Current Approach of Physiotherapy Intervention for Pain & Tissue Healing 2022 / And The Most Common Injury in Runners
27 มิ.ย. 65
ถึง
30 มิ.ย. 65
26
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1849
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ( zoom meeting)
25 มิ.ย. 65
ถึง
25 มิ.ย. 65
3.5
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
5.
1793
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง Physical therapy management in neck pain: evidence base from the clinic
ไปยัง Link ต้นสังกัด
24 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
3
อนุมัติแผน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6.
1460
Innovative Technologies for Health Promotion in Physical Therapy
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.
1771
โครงการอบรม เรื่อง ถอดบทเรียนงานวิจัย แก้ไข Office Syndrome
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.
1757
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Parkinson Rehabilitation from Basic to Advance
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.
1822
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ (zoom meeting)
23 มิ.ย. 65
ถึง
23 มิ.ย. 65
5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
10.
1775
คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ตุลาคม 2564 และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 รุ่นที่ 2
23 มิ.ย. 65
ถึง
24 มิ.ย. 65
11.75
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
11.
1741
Physical dimensions of aging and PT management ( Zoom Webinar)
18 มิ.ย. 65
ถึง
19 มิ.ย. 65
12
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
12.
1694
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง SPORTTAPE Kinesiology Tape For Sports Taping in Upper and Lower Quadrant
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 มิ.ย. 65
ถึง
17 มิ.ย. 65
14
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.
1750
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด (พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 “Physical therapy management in Benign Paroxysmal Positional Vertigo”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
15 มิ.ย. 65
ถึง
15 มิ.ย. 65
3.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14.
1692
Rehabilitation Training for ACL Reconstruction
ไปยัง Link ต้นสังกัด
14 มิ.ย. 65
ถึง
5 ก.ค. 65
4
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.
1756
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านและแปรผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการประเมินผลการรักษาทางกายภาพบำบัดทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปอด
14 มิ.ย. 65
ถึง
22 ก.ค. 65
12
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลขอนแก่น
16.
1447
Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): Primary Body Center Stabilizer (lumbopelvic) pain to pedis
12 มิ.ย. 65
ถึง
3 ก.ค. 65
24.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312