โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1685
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง Competencise building in PT sports PT sensorimotor training and health promotion in elderly
29 พ.ค. 65
ถึง
29 พ.ค. 65
6
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
2.
1684
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง 40 Years beyond passion the ongoing in PT professions and the principle of 3-D treatment of scoliosis
28 พ.ค. 65
ถึง
28 พ.ค. 65
6
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
3.
1715
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นนฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC)
26 พ.ค. 65
ถึง
27 พ.ค. 65
12
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
4.
1278
การจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
23 พ.ค. 65
ถึง
3 มิ.ย. 65
70
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.
1279
กายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท
23 พ.ค. 65
ถึง
3 มิ.ย. 65
69.5
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312